[MAP]Chinatown

[MAP]Chinatown


CreateObject(9482,2642.69995117,-1135.30004883,69.90000153,0.00000000,0.00000000,92.25000000); //object(chinagate) (1)
CreateObject(9482,2690.50000000,-1047.80004883,75.00000000,0.00000000,0.00000000,180.74670410); //object(chinagate) (2)
CreateObject(9482,2324.19921875,-1143.79980469,32.40000153,0.00000000,0.00000000,264.74096680); //object(chinagate) (4)
CreateObject(1568,2337.89990234,-1133.00000000,27.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (1)
CreateObject(1568,2320.89990234,-1122.00000000,27.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (2)
CreateObject(1568,2360.30004883,-1114.59997559,31.10000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (3)
CreateObject(1568,2351.39990234,-1097.00000000,31.10000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (4)
CreateObject(1568,2428.60009766,-1096.00000000,41.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (5)
CreateObject(1568,2428.39941406,-1076.29980469,40.90000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2501.80004883,-1101.69995117,49.70000076,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (7)
CreateObject(1568,2503.69995117,-1082.00000000,49.90000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (8)
CreateObject(1568,2572.39990234,-1058.09997559,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (9)
CreateObject(1568,2553.30004883,-1057.69995117,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (10)
CreateObject(1568,2632.69995117,-1057.30004883,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (11)
CreateObject(1568,2634.60009766,-1037.90002441,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (12)
CreateObject(1568,2672.69995117,-1057.40002441,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (13)
CreateObject(1568,2672.60009766,-1038.00000000,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (14)
CreateObject(1568,2632.89990234,-1122.90002441,65.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (15)
CreateObject(1568,2652.50000000,-1121.40002441,65.69999695,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (16)
CreateObject(1568,2651.39990234,-1095.59997559,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (17)
CreateObject(1568,2633.30004883,-1094.50000000,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (18)
CreateObject(1568,2652.30004883,-1061.19995117,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (19)
CreateObject(1568,2537.50000000,-1079.30004883,60.90000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (20)
CreateObject(1568,2544.80004883,-1097.59997559,61.29999924,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (21)
CreateObject(10262,2713.80004883,-1097.09997559,66.90000153,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(chinawning02) (2)
CreateObject(10262,2711.50000000,-1128.59997559,67.00000000,0.00000000,359.25000000,89.74658203); //object(chinawning02) (3)
CreateObject(1570,2524.29980469,-1117.39941406,56.50000000,0.00000000,0.00000000,172.99621582); //object(cj_noodle_3) (2)
CreateObject(1342,2429.19921875,-1091.59960938,42.00000000,356.24816895,359.49462891,89.46716309); //object(noodlecart_prop) (1)
CreateObject(1342,2636.80004883,-1085.59997559,69.69999695,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(noodlecart_prop) (3)
CreateObject(3432,2704.89990234,-1097.50000000,73.50000000,0.00000000,0.00000000,180.75000000); //object(htlcnpy02_lvs) (1)
CreateObject(3432,2696.30004883,-1097.69995117,73.50000000,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(htlcnpy02_lvs) (2)
CreateObject(3432,2712.39990234,-1103.19995117,73.40000153,0.00000000,0.00000000,91.49707031); //object(htlcnpy02_lvs) (3)
CreateObject(3432,2712.69995117,-1118.30004883,73.40000153,0.00000000,0.00000000,91.49414062); //object(htlcnpy02_lvs) (4)
CreateObject(10262,2666.19995117,-1096.80004883,66.09999847,0.00000000,0.00000000,180.49987793); //object(chinawning02) (4)
CreateObject(10262,2653.50000000,-1113.50000000,63.59999847,0.00000000,0.00000000,270.24987793); //object(chinawning02) (5)
CreateObject(10262,2650.60009766,-1099.30004883,66.09999847,0.00000000,0.00000000,0.49987793); //object(chinawning02) (6)
CreateObject(10262,2655.80004883,-1129.09997559,63.59999847,0.00000000,0.00000000,89.74719238); //object(chinawning02) (7)
CreateObject(10262,2698.10009766,-1099.40002441,66.90000153,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(chinawning02) (8)
CreateObject(10262,2709.19995117,-1113.00000000,67.19999695,0.00000000,0.74743652,270.49182129); //object(chinawning02) (9)
CreateObject(3432,2671.60009766,-1096.90002441,73.40000153,0.00000000,0.00000000,179.99450684); //object(htlcnpy02_lvs) (5)
CreateObject(3432,2661.39990234,-1096.90002441,73.40000153,0.00000000,0.00000000,179.99450684); //object(htlcnpy02_lvs) (6)
CreateObject(3433,2652.39990234,-1098.59997559,72.69999695,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(htlcnpy01_lvs) (2)
CreateObject(3433,2652.50000000,-1104.59997559,72.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(htlcnpy01_lvs) (3)
CreateObject(3433,2652.69995117,-1109.50000000,72.19999695,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(htlcnpy01_lvs) (4)
CreateObject(3433,2652.69995117,-1114.00000000,72.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(htlcnpy01_lvs) (5)
CreateObject(3433,2652.69995117,-1119.19995117,71.30000305,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(htlcnpy01_lvs) (6)
CreateObject(1568,2546.10009766,-1139.69995117,43.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (23)
CreateObject(1568,2583.60009766,-1142.90002441,54.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (24)
CreateObject(3471,2604.79980469,-1058.79980469,69.90000153,0.00000000,0.00000000,91.74682617); //object(vgschinalion1) (2)
CreateObject(3471,2594.89990234,-1058.69995117,69.90000153,0.00000000,0.00000000,91.74682617); //object(vgschinalion1) (3)
CreateObject(1568,2606.19995117,-1067.59997559,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (26)
CreateObject(1568,2594.69995117,-1068.80004883,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (27)
CreateObject(1568,2713.30004883,-1127.59997559,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (29)
CreateObject(1568,2747.60009766,-1124.69995117,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (30)
CreateObject(1568,2744.80004883,-1081.80004883,68.59999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (31)
CreateObject(1568,2714.89990234,-1092.50000000,68.40000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (32)
CreateObject(1568,2680.50000000,-1095.90002441,68.30000305,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (33)
CreateObject(1568,2682.00000000,-1066.09997559,68.30000305,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (34)
CreateObject(2098,2557.60009766,-1120.59997559,64.90000153,0.00000000,359.75000000,7.99685669); //object(cj_slotcover1) (4)
CreateObject(14608,2545.89990234,-1123.50000000,63.20000076,4.74926758,358.99658203,229.58312988); //object(triad_buddha01) (2)
CreateObject(1568,2546.30004883,-1119.30004883,60.79999924,0.00000000,354.25000000,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2547.39990234,-1133.09997559,61.70000076,0.00000000,354.24865723,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2582.10009766,-1135.19995117,64.09999847,0.00000000,354.24865723,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2566.50000000,-1118.69995117,64.30000305,0.00000000,354.24865723,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2610.10009766,-1130.69995117,64.40000153,0.00000000,356.74865723,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2585.80004883,-1109.40002441,66.09999847,0.00000000,354.24865723,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2605.30004883,-1097.69995117,68.40000153,0.00000000,355.49865723,0.00000000); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(1568,2594.69995117,-1096.19995117,67.90000153,356.25170898,358.24487305,359.88519287); //object(chinalamp_sf) (6)
CreateObject(18014,2550.10009766,-1119.80004883,62.29999924,351.50036621,359.49444580,89.17541504); //object(int_rest_veg03) (1)
CreateObject(18014,2554.50000000,-1119.80004883,63.09999847,351.49658203,359.48913574,89.92221069); //object(int_rest_veg03) (3)
CreateObject(18014,2558.69995117,-1119.80004883,63.79999924,351.49658203,359.48913574,90.67221069); //object(int_rest_veg03) (4)
CreateObject(18014,2560.80004883,-1119.80004883,64.19999695,351.49108887,359.48913574,90.67016602); //object(int_rest_veg03) (5)
CreateObject(18014,2565.19995117,-1118.90002441,64.69999695,354.99096680,359.49279785,111.20150757); //object(int_rest_veg03) (6)
CreateObject(18014,2569.39990234,-1117.19995117,65.00000000,354.99023438,359.48913574,111.19812012); //object(int_rest_veg03) (7)
CreateObject(18014,2573.69995117,-1115.50000000,65.40000153,354.99023438,359.48913574,111.19812012); //object(int_rest_veg03) (8)
CreateObject(18014,2578.00000000,-1113.80004883,65.69999695,354.99023438,359.48913574,111.19812012); //object(int_rest_veg03) (9)
CreateObject(18014,2582.30004883,-1112.09997559,66.09999847,354.99023438,359.48913574,111.19812012); //object(int_rest_veg03) (10)
CreateObject(17958,2603.89990234,-1115.90002441,65.69999695,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(buringd_alpha) (1)
CreateObject(8991,2559.30004883,-1133.09997559,63.70000076,0.00000000,5.75000000,164.75000000); //object(bush12_lvs) (1)
CreateObject(8991,2568.89990234,-1134.90002441,64.69999695,0.00000000,358.50000000,355.25000000); //object(bush12_lvs) (2)
CreateObject(8991,2553.89990234,-1132.40002441,63.00000000,0.00000000,5.74584961,164.74548340); //object(bush12_lvs) (3)
CreateObject(8991,2582.69995117,-1133.50000000,64.80000305,0.00000000,0.00000000,15.74841309); //object(bush12_lvs) (4)
CreateObject(8991,2586.19995117,-1132.50000000,65.00000000,0.00000000,0.00000000,18.24340820); //object(bush12_lvs) (5)
CreateObject(8991,2599.19995117,-1131.50000000,65.00000000,0.00000000,0.00000000,352.24279785); //object(bush12_lvs) (6)
CreateObject(8991,2611.30004883,-1129.69995117,64.90000153,0.00000000,3.25000000,21.23815918); //object(bush12_lvs) (7)
CreateObject(700,2543.69995117,-1123.40002441,49.90000153,16.25000000,0.00000000,274.99694824); //object(sm_veg_tree6) (1)
CreateObject(2755,2547.19995117,-1119.80004883,63.09999847,0.24954224,356.50000000,41.26528931); //object(dojo_wall) (1)
CreateObject(2755,2546.19995117,-1129.09997559,63.29999924,0.24737549,2.74542236,116.48764038); //object(dojo_wall) (2)
CreateObject(3533,2683.80004883,-1097.30004883,73.80000305,0.00000000,88.75009155,0.25000000); //object(trdpillar01) (2)
CreateObject(2098,2552.39990234,-1134.09997559,63.70000076,0.00000000,359.74731445,339.24255371); //object(cj_slotcover1) (7)
CreateObject(3038,2637.69995117,-1081.09997559,71.80000305,0.00000000,0.00000000,358.00000000); //object(ct_lanterns) (1)
CreateObject(3040,2635.80004883,-1080.80004883,71.40000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ct_stall2) (1)
CreateObject(3028,2547.30004883,-1123.80004883,62.50000000,0.00000000,0.00000000,226.00000000); //object(katana_lhand) (1)
CreateObject(1570,2569.00000000,-1118.90002441,65.69999695,0.00000000,355.25000000,26.49621582); //object(cj_noodle_3) (2)
CreateObject(1570,2575.10009766,-1117.19995117,66.19999695,0.00000000,355.24841309,26.49353027); //object(cj_noodle_3) (2)
CreateObject(1570,2581.10009766,-1114.69995117,66.69999695,0.00000000,355.24841309,26.49353027); //object(cj_noodle_3) (2)
CreateObject(8991,2557.30004883,-1133.50000000,62.70000076,0.00000000,5.74584961,164.74548340); //object(bush12_lvs) (8)
CreateObject(2726,2547.00000000,-1127.30004883,62.20000076,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striplamp) (1)
CreateObject(2726,2547.39990234,-1125.80004883,62.20000076,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striplamp) (2)
CreateObject(2726,2547.19995117,-1121.30004883,61.90000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striplamp) (3)
CreateObject(2726,2547.60009766,-1123.00000000,62.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striplamp) (4)
CreateObject(2726,2547.80004883,-1124.19995117,62.20000076,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striplamp) (5)
CreateObject(1570,2683.39990234,-1113.00000000,69.59999847,0.00000000,358.99841309,178.24353027); //object(cj_noodle_3) (2)

/*

Insaat/construction

Insaat/construction

CreateObject(1383,778.70001221,-1346.09997559,41.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(twrcrane_m_04) (1)
CreateObject(9131,1876.00000000,-1334.40002441,13.69999981,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shbbyhswall13_lvs) (1)
CreateObject(7089,1512.19995117,-1433.40002441,21.70000076,0.00000000,0.00000000,179.99993896); //object(newscafldvegs02) (1)
CreateObject(7089,693.79998779,-1326.69995117,21.29999924,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(newscafldvegs02) (2)
CreateObject(1384,778.59997559,-1345.90002441,73.30000305,0.00000000,0.00000000,103.00000000); //object(twrcrane_m_01) (2)
CreateObject(1392,761.59997559,-1345.90002441,12.89999962,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(twrcrane_l_04) (1)
CreateObject(8877,739.00000000,-1305.90002441,18.60000038,0.00000000,0.00000000,14.75000000); //object(vgsecnstrct10) (1)
CreateObject(8876,735.70001221,-1309.90002441,19.50000000,0.00000000,0.00000000,48.25000000); //object(vgsecnstrct15) (1)
CreateObject(8876,772.29998779,-1348.30004883,72.19999695,0.00000000,0.00000000,13.99645996); //object(vgsecnstrct15) (2)
CreateObject(7089,694.40002441,-1387.59997559,21.50000000,0.00000000,0.00000000,179.74426270); //object(newscafldvegs02) (3)
CreateObject(2917,748.79998779,-1353.00000000,68.90000153,0.00000000,0.00000000,282.25000000); //object(a51_crane) (1)
CreateObject(3274,750.79998779,-1381.19995117,24.70000076,0.00000000,0.00000000,90.25000000); //object(substa_grid_) (1)
CreateObject(3274,736.59997559,-1381.90002441,24.70000076,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(substa_grid_) (2)
CreateObject(3274,751.09997559,-1360.50000000,24.70000076,0.00000000,0.00000000,269.74719238); //object(substa_grid_) (3)
CreateObject(3274,739.79998779,-1360.80004883,24.70000076,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(substa_grid_) (4)
CreateObject(16132,665.70001221,-1356.30004883,20.89999962,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dam_trellis01) (1)
CreateObject(16132,651.20001221,-1362.69995117,20.79999924,0.00000000,0.25000000,180.25000000); //object(dam_trellis01) (2)
CreateObject(14558,785.90002441,-1330.80004883,13.19999981,0.00000000,0.00000000,357.75000000); //object(model_box15) (1)
CreateObject(14558,786.00000000,-1330.69995117,13.39999962,0.00000000,0.00000000,357.74780273); //object(model_box15) (2)
CreateObject(9618,730.09997559,-1339.80004883,14.50000000,0.00000000,0.00000000,0.75000000); //object(scaff1_sfw) (1)
CreateObject(1428,740.50000000,-1343.19995117,14.10000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_ladder) (1)
CreateObject(9817,729.90002441,-1340.09997559,14.69999981,0.00000000,1.75000000,3.50003052); //object(scaff1b_sfw) (3)
CreateObject(3867,644.70001221,-1376.00000000,7.80000019,0.00000000,359.75000000,270.00000000); //object(ws_scaffolding_sfx) (2)
CreateObject(3867,644.70001221,-1358.69995117,7.69999981,0.00000000,359.74731445,270.00000000); //object(ws_scaffolding_sfx) (3)
CreateObject(3867,644.70001221,-1341.30004883,7.59999990,0.00000000,359.99731445,270.00000000); //object(ws_scaffolding_sfx) (4)
CreateObject(1519,644.00000000,-1331.19995117,13.60000038,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(dyn_scaff_cover) (1)
CreateObject(3017,780.90002441,-1368.50000000,13.39999962,338.50021362,359.73129272,359.90151978); //object(arch_plans) (1)
CreateObject(3031,784.00000000,-1366.80004883,17.29999924,0.00000000,0.00000000,159.75006104); //object(wong_dish) (1)
CreateObject(3626,784.29998779,-1369.09997559,14.10000038,0.00000000,0.00000000,266.00000000); //object(dckwrkhut) (1)
CreateObject(2110,781.00000000,-1368.30004883,12.60000038,0.00000000,0.00000000,265.25000000); //object(low_dinning_4) (1)
CreateObject(3865,-2069.30004883,235.19999695,37.00000000,0.00000000,0.00000000,4.99877930); //object(concpipe_sfxrf) (1)
CreateObject(10985,765.40002441,-1372.19995117,13.30000019,0.00000000,358.50000000,0.00000000); //object(rubbled02_sfs) (2)
CreateObject(10985,764.59997559,-1368.00000000,12.80000019,0.00000000,358.49487305,0.00000000); //object(rubbled02_sfs) (3)
CreateObject(11420,779.09960938,-1347.50000000,13.60000038,0.00000000,0.00000000,298.24584961); //object(con_lighth) (1)
CreateObject(8877,771.90002441,-1332.69995117,18.60000038,0.00000000,0.00000000,14.75000000); //object(vgsecnstrct10) (2)
CreateObject(8876,769.09997559,-1337.00000000,19.39999962,0.00000000,0.00000000,55.24108887); //object(vgsecnstrct15) (3)
CreateObject(3675,733.20001221,-1330.59997559,19.10000038,0.00000000,0.00000000,100.75000000); //object(laxrf_refinerypipe) (1)
CreateObject(3631,762.00000000,-1346.09997559,13.80000019,0.00000000,0.00000000,90.50000000); //object(oilcrat_las) (1)
CreateObject(3631,750.09997559,-1352.69995117,66.59999847,0.00000000,0.00000000,99.49987793); //object(oilcrat_las) (2)
CreateObject(3631,752.20001221,-1331.30004883,14.30000019,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(oilcrat_las) (3)
CreateObject(3631,752.09997559,-1331.19995117,13.10000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(oilcrat_las) (4)
CreateObject(935,742.29998779,-1362.09997559,25.29999924,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_drum) (1)
CreateObject(3631,745.09960938,-1364.29980469,25.29999924,0.00000000,0.00000000,90.49438477); //object(oilcrat_las) (6)
CreateObject(12930,749.69921875,-1333.50000000,13.39999962,0.00000000,0.00000000,91.24694824); //object(sw_pipepile02) (1)
CreateObject(3633,736.39941406,-1331.79980469,13.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(imoildrum4_las) (1)
CreateObject(12930,741.29998779,-1370.59997559,24.89999962,0.00000000,0.00000000,179.24700928); //object(sw_pipepile02) (1)
CreateObject(3631,653.00000000,-1346.19995117,21.29999924,0.00000000,0.00000000,90.49438477); //object(oilcrat_las) (6)
CreateObject(3633,653.59997559,-1351.00000000,21.20000076,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(imoildrum4_las) (1)
CreateObject(7914,674.40002441,-1390.50000000,22.10000038,0.00000000,0.00000000,359.25000000); //object(vgwestbillbrd15) (1)

/*
Created By Rapido
*/

Restorant

Restorant

 

restorant2

 
CreateObject(18009,1007.59997559,-1361.69995117,16.79999924,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(int_rest_main) (1)
CreateObject(18017,1008.09997559,-1358.09997559,14.30000019,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(int_rest_counchs) (2)
CreateObject(18011,1010.20001221,-1369.09997559,14.60000038,0.00000000,0.00000000,179.49993896); //object(int_rest_veg02) (2)
CreateObject(18012,1012.59997559,-1361.90002441,14.69999981,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(int_rest_veg01) (1)
CreateObject(18013,1009.59997559,-1365.09997559,15.50000000,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(int_rest_veg3) (1)
CreateObject(18014,1001.00000000,-1368.30004883,14.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(int_rest_veg03) (1)
CreateObject(18015,1009.84997559,-1368.80004883,15.69999981,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(int_rest_veg04) (1)
CreateObject(18016,1006.09997559,-1364.50000000,16.00000000,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(int_rest_canopy) (1)
CreateObject(1825,998.40002441,-1354.30004883,14.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (1)
CreateObject(1825,997.56994629,-1357.90026855,14.00000000,0.00000000,0.00000000,218.25000000); //object(kb_table_chairs1) (2)
CreateObject(1825,1004.75000000,-1367.16003418,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (3)
CreateObject(1825,1016.53997803,-1366.74877930,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (4)
CreateObject(1825,1016.39001465,-1369.80004883,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (5)
CreateObject(1825,1013.40002441,-1370.00000000,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (6)
CreateObject(1825,1007.37023926,-1369.55993652,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (7)
CreateObject(1825,1003.91003418,-1370.07995605,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (8)
CreateObject(1825,1008.20001221,-1360.19995117,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (10)
CreateObject(1825,1011.00000000,-1360.30004883,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (11)
CreateObject(1825,1013.70001221,-1360.40002441,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (12)
CreateObject(1825,1017.50000000,-1363.09997559,13.60000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (13)
CreateObject(1825,1013.29998779,-1357.59997559,14.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (14)
CreateObject(1825,1009.50000000,-1357.19995117,14.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (15)
CreateObject(1825,1016.40002441,-1354.40002441,14.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (16)
CreateObject(1825,1005.40002441,-1353.80004883,14.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_table_chairs1) (17)
CreateObject(1827,1003.70001221,-1362.90002441,13.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(man_sdr_tables) (2)
CreateObject(1670,1003.09997559,-1362.90002441,13.93999958,0.00000000,0.00000000,93.00000000); //object(propcollecttable) (1)
CreateObject(14705,1007.29998779,-1364.00000000,13.80000019,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(int2vase) (1)
CreateObject(2885,996.01196289,-1357.61999512,14.89999962,0.00000000,0.00000000,89.80001831); //object(xref_garagedoor) (1)
CreateObject(2904,997.40002441,-1352.19995117,13.64999962,0.00000000,89.74975586,0.00000000); //object(warehouse_door1) (1)
CreateObject(2904,999.51959229,-1352.17944336,13.64999962,0.00000000,89.74743652,0.00000000); //object(warehouse_door1) (2)
CreateObject(2904,1000.79998779,-1353.50000000,13.64999962,0.00000000,89.74743652,270.75000000); //object(warehouse_door1) (3)
CreateObject(2904,1000.79998779,-1354.30004883,13.64999962,0.00000000,89.74731445,270.74707031); //object(warehouse_door1) (4)
CreateObject(2885,995.98052979,-1365.61975098,18.10000038,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(xref_garagedoor) (2)
CreateObject(2885,1001.22149658,-1372.30004883,18.10000038,0.00000000,0.00000000,179.49731445); //object(xref_garagedoor) (3)
CreateObject(2885,995.97503662,-1367.00000000,18.10000038,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(xref_garagedoor) (4)
CreateObject(2885,1019.29998779,-1356.80004883,18.10000038,0.00000000,0.00000000,269.99731445); //object(xref_garagedoor) (5)
CreateObject(2885,1019.29998779,-1367.69995117,18.10000038,0.00000000,0.00000000,269.99450684); //object(xref_garagedoor) (6)
CreateObject(2885,1018.85791016,-1358.13989258,12.60000038,0.00000000,90.50006104,270.49450684); //object(xref_garagedoor) (7)
CreateObject(2885,1019.09997559,-1358.13989258,12.60000038,0.00000000,90.49987793,270.49438477); //object(xref_garagedoor) (8)
CreateObject(2885,1014.00000000,-1364.80004883,18.29999924,270.25024414,180.00000000,0.99432373); //object(xref_garagedoor) (9)
CreateObject(2885,1014.00000000,-1351.59997559,18.29999924,270.74938965,179.99273682,180.24272156); //object(xref_garagedoor) (10)
CreateObject(2885,1008.40002441,-1351.59997559,18.22999954,270.99426270,179.99450684,179.49169922); //object(xref_garagedoor) (11)
CreateObject(2885,1006.40002441,-1358.19995117,18.20000076,270.99426270,179.99450684,179.48913574); //object(xref_garagedoor) (12)
CreateObject(2885,1000.09997559,-1365.80004883,17.29999924,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(xref_garagedoor) (13)
CreateObject(2885,1000.09997559,-1376.09997559,17.29999924,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(xref_garagedoor) (14)
CreateObject(1215,1019.00000000,-1350.40002441,13.10000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(bollardlight) (1)
CreateObject(1215,996.09997559,-1351.19995117,12.89999962,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(bollardlight) (2)
CreateObject(14680,1013.00000000,-1361.50000000,15.69999981,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(int_tat_lights01) (1)

/*
Created By Rapido
*/

[MAP]Apartments

[MAP]Apartments

[SIZE="4"][B]"Yeni Apartman 2"[/B][/SIZE]
Spawn location:
[code]interior="15" dimension="0" posX="294.70001220703" posY="-117.09999847412" posZ="1003.0999755859" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"[/code]
Objects code
[code]CreateObject(14596,297.00000000,-111.90000153,1011.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(paperchase_stairs) (1)
CreateObject(2946,293.39999390,-115.59999847,1002.29998779,0.00000000,0.00000000,270.50000000); //object(cr_door_03) (1)
CreateObject(2946,296.50000000,-115.59999847,1002.29998779,0.00000000,0.00000000,89.74987793); //object(cr_door_03) (2)
CreateObject(2911,294.39999390,-115.59999847,1005.70001221,0.00000000,90.24707031,0.49987793); //object(kmb_petroldoor) (2)
CreateObject(1507,292.00000000,-107.40000153,1006.29998779,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(gen_doorext09) (1)
CreateObject(1507,291.60000610,-107.09999847,1012.09997559,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(gen_doorext09) (2)
CreateObject(1507,291.39999390,-107.09999847,1017.90002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(gen_doorext09) (3)
CreateObject(1507,303.48999023,-108.59999847,1006.29998779,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(gen_doorext09) (5)
CreateObject(1507,303.07000732,-108.50000000,1012.09997559,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(gen_doorext09) (6)
CreateObject(1507,302.64001465,-108.59999847,1017.90002441,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(gen_doorext09) (7)
CreateObject(3808,303.39999390,-117.19999695,1006.59997559,0.00000000,0.00000000,180.75000000); //object(sfx_alarms04) (2)
CreateObject(3808,302.89999390,-117.69999695,1012.79998779,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(sfx_alarms04) (4)
CreateObject(3808,302.50000000,-117.30000305,1018.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(sfx_alarms04) (5)
CreateObject(3519,296.70001221,-107.30000305,1010.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgsn_rooflitb) (1)
CreateObject(3519,296.70001221,-107.50000000,1016.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgsn_rooflitb) (2)
CreateObject(3519,296.70001221,-107.90000153,1021.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgsn_rooflitb) (3)
CreateObject(1535,297.00000000,-109.22999573,1017.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext14) (1)
CreateObject(2911,291.70001221,-107.00000000,1015.59997559,0.00000000,90.24707031,268.49987793); //object(kmb_petroldoor) (3)
CreateObject(2911,291.60000610,-109.59999847,1014.09997559,0.00000000,179.49707031,268.49987793); //object(kmb_petroldoor) (4)
CreateObject(2911,291.50000000,-109.59999847,1014.90002441,0.00000000,179.49462891,268.49487305); //object(kmb_petroldoor) (5)
CreateObject(2911,291.50000000,-109.59999847,1019.90002441,0.00000000,179.49462891,268.49487305); //object(kmb_petroldoor) (6)
CreateObject(2911,291.50000000,-109.59999847,1021.40002441,0.00000000,179.49462891,268.49487305); //object(kmb_petroldoor) (7)
CreateObject(2911,291.50000000,-107.09999847,1021.40002441,0.00000000,90.24169922,268.49487305); //object(kmb_petroldoor) (8)
CreateObject(2911,293.39999390,-115.59999847,1005.70001221,0.00000000,90.24719238,0.49987793); //object(kmb_petroldoor) (9)
CreateObject(2204,295.00000000,-110.69999695,1017.90002441,0.00000000,0.00000000,180.75000000); //object(med_office8_cabinet) (1)

/*
Created By Rapido
*/
[/code]
[SIZE=”4″][B]”Yeniapartman”[/B][/SIZE]

Spawn location:
[code]interior=”4″ dimension=”0″ posX=”1528.6999511719″ posY=”-26.700000762939″ posZ=”1002.5″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]
Objects code
[code]CreateObject(14576,1529.29980469,-12.69921875,1009.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vault_door) (1)
CreateObject(1536,1527.90002441,-25.50000000,1001.50000000,0.00000000,0.25000000,2.25000000); //object(gen_doorext15) (1)
CreateObject(1536,1530.90002441,-25.39999962,1001.50000000,0.00000000,0.00000000,179.99914551); //object(gen_doorext15) (2)
CreateObject(1536,1530.69995117,-25.50000000,1003.90002441,0.00439453,271.00012207,359.75003052); //object(gen_doorext15) (3)
CreateObject(1506,1527.63000488,-33.90000153,1003.50000000,0.00000000,0.00000000,269.74731445); //object(gen_doorext08) (1)
CreateObject(1506,1534.95007324,-34.00000000,1003.50000000,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (2)
CreateObject(1506,1534.95007324,-28.29980469,1005.70001221,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (3)
CreateObject(1506,1527.64916992,-28.39941406,1005.70001221,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (4)
CreateObject(1506,1527.63916016,-33.79980469,1007.79998779,0.00000000,0.00000000,270.24182129); //object(gen_doorext08) (5)
CreateObject(1506,1534.95007324,-33.89941406,1007.79998779,0.00000000,0.00000000,270.24182129); //object(gen_doorext08) (6)
CreateObject(1506,1527.64916992,-28.39941406,1010.00000000,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (7)
CreateObject(1506,1527.64916992,-33.89941406,1011.90002441,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (8)
CreateObject(1506,1534.95007324,-33.89941406,1012.00000000,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (9)
CreateObject(1499,1532.64001465,-27.39999962,1009.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorint05) (1)
CreateObject(16666,1530.09997559,-11.69999981,1008.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(a51_machines) (1)
CreateObject(18257,1536.19995117,-14.50000000,1008.90002441,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(crates) (1)
CreateObject(3761,1526.19995117,-18.10000038,1010.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(industshelves) (1)
CreateObject(3093,1533.59997559,-27.39999962,1013.79998779,270.50006104,0.00000000,90.74996948); //object(cuntgirldoor) (1)
CreateObject(1506,1535.00000000,-28.49200058,1009.90002441,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (10)
CreateObject(3093,1535.09997559,-29.00000000,1013.70001221,270.50006104,0.00000000,179.99707031); //object(cuntgirldoor) (2)
CreateObject(1506,1527.64916992,-28.50000000,1014.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24182129); //object(gen_doorext08) (11)
CreateObject(3093,1533.00000000,-27.39999962,1017.79998779,270.49987793,0.00000000,270.74157715); //object(cuntgirldoor) (3)
CreateObject(1893,1530.90002441,-29.10000038,1009.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (1)
CreateObject(1893,1530.90002441,-29.29999924,1013.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (2)
CreateObject(1893,1530.89941406,-29.09960938,1018.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (3)
CreateObject(1893,1530.80004883,-34.50000000,1007.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (4)
CreateObject(1893,1528.90002441,-29.29999924,1005.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (5)
CreateObject(2780,1528.30004883,-8.60000038,1008.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_smoke_mach) (1)
CreateObject(1651,1532.50000000,-14.19999981,1002.70001221,0.00000000,358.00000000,91.25000000); //object(od_copwindows) (1)
CreateObject(3109,1532.17993164,-27.50000000,1015.29998779,0.00000000,0.00000000,270.50000000); //object(imy_la_door) (1)
CreateObject(1506,1535.00000000,-28.29999924,1014.09997559,0.00000000,0.00000000,269.74182129); //object(gen_doorext08) (9)

/*
Created By Rapido
*/
[/code]
[SIZE=”4″][B]”Normalapartman2″[/B][/SIZE]
Spawn location: [code]interior=”6″ dimension=”0″ posX=”1526.5999755859″ posY=”-6.3000001907349″ posZ=”1001.700012207″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]
Objects code:
[code]CreateObject(14814,1523.39941406,-12.89941406,1002.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(studiohallbuild) (1)
CreateObject(1505,1520.50000000,-21.29999924,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext07) (1)
CreateObject(1505,1519.15917969,-15.50000000,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,270.74707031); //object(gen_doorext07) (2)
CreateObject(1505,1519.15917969,-8.09960938,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24169922); //object(gen_doorext07) (3)
CreateObject(1505,1523.39978027,-17.09960938,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,88.99475098); //object(gen_doorext07) (4)
CreateObject(1505,1523.39978027,-9.89941406,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,88.98925781); //object(gen_doorext07) (5)
CreateObject(1505,1522.29980469,-4.46899986,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,179.99975586); //object(gen_doorext07) (6)
CreateObject(1556,1527.59997559,-5.69999981,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,273.50000000); //object(gen_doorext18) (1)
CreateObject(630,1519.50000000,-4.90000010,1002.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(veg_palmkb8) (1)
CreateObject(2284,1519.69995117,-12.19999981,1003.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(frame_6) (1)

/*
Created By Rapido
*/
[/code]
[SIZE=”4″][B]”Normalapartman”[/B][/SIZE]
Spawn location:
[code] interior=”5″ dimension=”0″ posX=”1551.4000244141″ posY=”-15.39999961853″ posZ=”1001.700012207″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]
Objects code:
[code]CreateObject(14743,1540.30004883,-13.10000038,1002.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(rydhall) (1)
CreateObject(1498,1539.50000000,-16.20000076,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,91.00000000); //object(gen_doorext03) (2)
CreateObject(1498,1540.72998047,-14.19999790,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,0.24963379); //object(gen_doorext03) (3)
CreateObject(1498,1542.30004883,-16.70000076,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,179.49719238); //object(gen_doorext03) (4)
CreateObject(1498,1550.30004883,-16.70000076,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,180.99461365); //object(gen_doorext03) (5)
CreateObject(1498,1548.69995117,-14.19999981,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,359.24719238); //object(gen_doorext03) (6)
CreateObject(1566,1551.65991211,-14.60000420,1002.40002441,0.00000000,0.00000000,270.75000000); //object(cj_ws_door) (1)
CreateObject(14680,1548.50000000,-13.50000000,1003.00000000,0.00000000,0.00000000,92.75000000); //object(int_tat_lights01) (1)

/*
Created By Rapido
*/
[/code]
[SIZE=”4″][B]”Eskiapartman”[/B][/SIZE]
Spawn location: [code]interior=”3″ dimension=”0″ posX=”1531.4000244141″ posY=”-6.9000000953674″ posZ=”1001.700012207″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]
Objects code:
[code]CreateObject(2093,1520.90002441,-7.30000019,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,317.00000000); //object(tv_ward_low) (2)
CreateObject(2099,1522.69995117,-6.50000000,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_hi_fi_1) (2)
CreateObject(1710,1521.50000000,-13.60000038,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,89.00000000); //object(kb_couch07) (1)
CreateObject(1712,1523.69921875,-14.79980469,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,178.99475098); //object(kb_couch05) (1)
CreateObject(1744,1521.69995117,-6.30000019,1002.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_shelf) (1)
CreateObject(2235,1522.50000000,-13.89999962,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(coffee_med_6) (1)
CreateObject(2295,1524.40002441,-13.39999962,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,271.75000000); //object(cj_beanbag) (1)
CreateObject(1790,1521.50000000,-6.69999981,1001.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(swank_video_3) (1)
CreateObject(2816,1523.00000000,-13.39999962,1001.59997559,0.00000000,0.00000000,345.25000000); //object(gb_bedmags01) (1)
CreateObject(2828,1521.59997559,-6.80000019,1002.34020996,0.00000000,0.00000000,163.75000000); //object(gb_ornament02) (1)
CreateObject(2836,1523.59997559,-11.89999962,1001.09997559,0.00000000,0.00000000,88.75000000); //object(gb_livingrug05) (1)
CreateObject(630,1521.59997559,-14.60000038,1002.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(veg_palmkb8) (1)
CreateObject(2278,1524.40002441,-12.19999981,1002.40002441,0.00000000,0.00000000,269.50000000); //object(frame_thick_2) (1)
CreateObject(630,1524.59997559,-14.89999962,1002.09997559,0.00000000,0.00000000,44.00000000); //object(veg_palmkb8) (2)
CreateObject(1961,1521.39941406,-6.59960938,1003.09997559,353.49060059,0.00000000,0.00000000); //object(record3) (1)
CreateObject(1962,1522.09997559,-6.59999990,1003.09997559,356.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(record1) (1)
CreateObject(1960,1522.80004883,-6.59999990,1003.09997559,353.50000000,0.00000000,0.00000000); //object(record2) (1)
CreateObject(2957,1520.90002441,-8.80000019,1002.20001221,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(chinatgaragedoor) (1)
CreateObject(2957,1520.89941406,-13.29980469,1002.29998779,0.00000000,0.00000000,271.75000000); //object(chinatgaragedoor) (2)
CreateObject(2957,1522.90002441,-15.60000038,1002.29998779,0.00000000,0.00000000,179.75000000); //object(chinatgaragedoor) (3)
CreateObject(2957,1525.00000000,-16.39999962,1002.70001221,0.00000000,0.00000000,268.74731445); //object(chinatgaragedoor) (4)
CreateObject(2957,1527.30004883,-14.30000019,1002.09997559,0.00000000,0.00000000,179.74731445); //object(chinatgaragedoor) (6)
CreateObject(2957,1531.40002441,-14.30000019,1002.70001221,0.00000000,0.00000000,179.74731445); //object(chinatgaragedoor) (7)
CreateObject(2957,1532.50000000,-11.89941406,1002.09997559,0.00000000,0.00000000,270.74707031); //object(chinatgaragedoor) (8)
CreateObject(2957,1532.50000000,-8.30000019,1002.09997559,0.00000000,0.00000000,270.74707031); //object(chinatgaragedoor) (9)
CreateObject(2957,1530.19995117,-6.30000019,1002.40002441,0.00000000,0.00000000,0.99707031); //object(chinatgaragedoor) (10)
CreateObject(2957,1525.80004883,-6.30000019,1002.40002441,0.00000000,0.00000000,0.99426270); //object(chinatgaragedoor) (11)
CreateObject(2957,1521.90002441,-6.40000010,1002.29998779,0.00000000,0.00000000,0.99426270); //object(chinatgaragedoor) (12)
CreateObject(1651,1521.00000000,-10.69999981,1002.20001221,0.00000000,0.00000000,358.25000000); //object(od_copwindows) (1)
CreateObject(1651,1523.30004883,-15.50000000,1002.70001221,0.00000000,0.00000000,89.99768066); //object(od_copwindows) (2)
CreateObject(17969,1532.36914062,-9.19921875,1002.40002441,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(hub_graffitti) (2)
CreateObject(1498,1529.36108398,-12.32999992,1000.79998779,0.00000000,0.00000000,90.50000000); //object(gen_doorext03) (2)
CreateObject(3785,1531.30004883,-10.30000019,1003.50000000,0.00000000,90.00000000,0.99993896); //object(bulkheadlight) (1)
CreateObject(16732,1523.59997559,-15.39999962,1001.90002441,0.00000000,0.00000000,180.25000000); //object(a51_ventcover) (1)
CreateObject(16732,1522.90002441,-15.39999962,1001.90002441,0.00000000,0.00000000,180.24717712); //object(a51_ventcover) (2)
CreateObject(3033,1521.00000000,-11.10000038,1003.90002441,0.00000000,0.00000000,269.99996948); //object(md_lockdoor) (1)
CreateObject(16637,1529.34008789,-12.44000244,1002.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ghostgardoor) (1)
CreateObject(16637,1530.25000000,-8.61000061,1002.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ghostgardoor) (2)
CreateObject(16637,1525.00000000,-13.69999981,1002.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ghostgardoor) (3)
CreateObject(1651,1525.00000000,-12.80000019,1002.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(od_copwindows) (3)
CreateObject(1651,1525.00000000,-10.89999962,1002.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(od_copwindows) (4)
CreateObject(1651,1523.69995117,-7.80000019,1002.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(od_copwindows) (5)
CreateObject(3879,1527.90002441,-10.30000019,994.59997559,0.00000000,0.00000000,49.25000000); //object(ws_jetty_sfx) (1)
CreateObject(3879,1532.90002441,-8.62000084,994.59997559,0.00000000,0.36999512,89.74621582); //object(ws_jetty_sfx) (2)
CreateObject(3065,1530.80004883,-13.89999962,1001.20001221,0.00000000,46.25000000,0.00000000); //object(bball_col) (1)
CreateObject(4146,1538.19995117,-10.39999962,1003.59997559,359.99987793,180.00000000,174.00000000); //object(roads12_lan) (1)

[MAP]Prison

[MAP]Prison

CreateObject(9698,264.89941406,44.19921875,911.40002441,0.00000000,0.00000000,358.73657227); //object(bridge_argh) (1)
CreateObject(1808,327.39941406,-40.79980469,924.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_watercooler2) (1)
CreateObject(4106,291.60000610,44.29999924,911.59997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(shpfireesc_lan) (1)
CreateObject(10558,274.59960938,40.89941406,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.74731445); //object(tbnsfs) (1)
CreateObject(10558,274.60000610,51.40000153,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.99731445); //object(tbnsfs) (2)
CreateObject(2525,273.35986328,41.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(cj_toilet4) (1)
CreateObject(2518,270.92968750,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (1)
CreateObject(10558,273.85937500,38.49804688,915.09997559,0.00000000,180.24717712,359.99453735); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(1800,270.89999390,38.90000153,913.00000000,0.00000000,0.00000000,359.50000000); //object(low_bed_1) (3)
CreateObject(1744,272.70001221,38.79999924,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.75000000); //object(med_shelf) (1)
CreateObject(1740,273.50000000,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.25000000); //object(low_cabinet_3) (1)
CreateObject(14856,282.58999634,32.35000229,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (2)
CreateObject(10558,283.39999390,40.90000153,913.20001221,0.00000000,270.74993896,90.25000000); //object(tbnsfs) (4)
CreateObject(2930,287.19921875,49.40000153,911.70001221,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(chinatgate) (1)
CreateObject(14856,286.34500122,32.25000000,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (6)
CreateObject(10558,277.63003540,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (5)
CreateObject(2518,274.69921875,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.48913574); //object(cj_b_sink2) (2)
CreateObject(1800,274.60000610,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.25000000); //object(low_bed_1) (4)
CreateObject(2525,277.14001465,41.59999847,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (3)
CreateObject(1740,277.19921875,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24169922); //object(low_cabinet_3) (2)
CreateObject(1744,276.29998779,38.79999924,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (2)
CreateObject(14856,290.25997925,32.25000000,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (7)
CreateObject(14856,294.00000000,32.25000000,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (8)
CreateObject(10558,281.39962769,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24981689,359.99731445); //object(tbnsfs) (6)
CreateObject(2518,278.50000000,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (3)
CreateObject(1740,280.89999390,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (3)
CreateObject(2525,280.89999390,41.79999924,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (4)
CreateObject(1800,278.50000000,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.25000000); //object(low_bed_1) (5)
CreateObject(10558,285.14999390,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24981689,359.99731445); //object(tbnsfs) (7)
CreateObject(14856,297.76000977,32.25000000,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (9)
CreateObject(10558,292.10000610,40.90000153,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.74731445); //object(tbnsfs) (8)
CreateObject(10558,288.91378784,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (9)
CreateObject(10558,291.07122803,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (10)
CreateObject(10558,294.77999878,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24981689,359.99731445); //object(tbnsfs) (11)
CreateObject(10558,300.79998779,40.90000153,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.74731445); //object(tbnsfs) (12)
CreateObject(10558,298.50000000,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (13)
CreateObject(10558,298.70007324,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (14)
CreateObject(10558,302.43002319,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (15)
CreateObject(10558,309.59960938,40.89941406,913.20001221,0.00000000,270.74707031,90.24719238); //object(tbnsfs) (16)
CreateObject(10558,306.18002319,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (17)
CreateObject(10558,309.97000122,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (18)
CreateObject(14856,322.48001099,32.25000000,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (10)
CreateObject(10558,318.39999390,40.90000153,913.20001221,0.00000000,270.74157715,90.24719238); //object(tbnsfs) (19)
CreateObject(10558,313.77600098,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24981689,359.99731445); //object(tbnsfs) (20)
CreateObject(14856,326.26007080,32.25000000,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (11)
CreateObject(10558,317.52999878,38.49900055,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (21)
CreateObject(14856,330.02120972,32.25000000,915.09997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (12)
CreateObject(1740,284.70001221,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (4)
CreateObject(1740,288.50000000,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (5)
CreateObject(1740,294.39999390,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (6)
CreateObject(1740,298.10000610,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (7)
CreateObject(1740,302.10000610,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (8)
CreateObject(1740,305.79998779,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (9)
CreateObject(1740,309.60000610,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (10)
CreateObject(1740,313.39999390,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (11)
CreateObject(1740,317.20001221,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (12)
CreateObject(1740,321.20001221,40.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (13)
CreateObject(2518,282.25976562,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.48913574); //object(cj_b_sink2) (5)
CreateObject(2518,286.00000000,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (6)
CreateObject(2518,291.89999390,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (7)
CreateObject(2518,295.60000610,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (8)
CreateObject(2518,299.50000000,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.48913574); //object(cj_b_sink2) (10)
CreateObject(2518,303.20001221,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (9)
CreateObject(2518,307.00000000,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (11)
CreateObject(2518,310.79980469,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.48913574); //object(cj_b_sink2) (12)
CreateObject(2518,314.60000610,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (13)
CreateObject(2518,318.29998779,39.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (14)
CreateObject(1800,282.20001221,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.75000000); //object(low_bed_1) (6)
CreateObject(1800,286.00000000,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.25000000); //object(low_bed_1) (7)
CreateObject(1800,291.89999390,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.50000000); //object(low_bed_1) (8)
CreateObject(1800,295.60000610,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,357.25000000); //object(low_bed_1) (9)
CreateObject(1800,299.39999390,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.50000000); //object(low_bed_1) (10)
CreateObject(1800,303.29998779,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (11)
CreateObject(1800,307.20001221,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (12)
CreateObject(1800,310.70001221,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (13)
CreateObject(1800,314.50000000,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (14)
CreateObject(1800,318.39999390,38.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (15)
CreateObject(1744,280.10000610,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (3)
CreateObject(1744,283.79998779,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (4)
CreateObject(1744,287.60000610,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (5)
CreateObject(1744,293.50000000,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (6)
CreateObject(1744,297.20001221,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (7)
CreateObject(1744,301.20001221,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (8)
CreateObject(1744,305.00000000,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (9)
CreateObject(1744,309.00000000,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (10)
CreateObject(1744,312.50000000,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (11)
CreateObject(1744,316.29998779,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (12)
CreateObject(1744,320.29998779,39.00000000,914.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (13)
CreateObject(14856,282.58999634,32.35000229,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (13)
CreateObject(14856,286.34472656,32.25000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (14)
CreateObject(14856,290.25976562,32.25000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (15)
CreateObject(14856,294.00000000,32.25000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (16)
CreateObject(14856,297.75976562,32.25000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (17)
CreateObject(14856,322.47949219,32.25000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (18)
CreateObject(14856,326.25976562,32.25000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (19)
CreateObject(14856,330.02050781,32.25000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (20)
CreateObject(10558,273.85937500,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24717712,359.99453735); //object(tbnsfs) (23)
CreateObject(14856,282.58984375,32.34960938,911.00000000,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(cellsa) (21)
CreateObject(10558,277.62988281,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (24)
CreateObject(10558,281.39941406,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (25)
CreateObject(10558,285.14941406,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24169922,359.98901367); //object(tbnsfs) (26)
CreateObject(11085,296.00000000,71.19921875,915.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(crack_int1) (2)
CreateObject(10558,288.91308594,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24169922,359.98901367); //object(tbnsfs) (27)
CreateObject(10558,291.07031250,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (28)
CreateObject(10558,294.77929688,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24169922,359.98901367); //object(tbnsfs) (29)
CreateObject(10558,298.50000000,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (30)
CreateObject(10558,298.69921875,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (31)
CreateObject(10558,302.42968750,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (32)
CreateObject(10558,306.17968750,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (33)
CreateObject(10558,309.96972656,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (34)
CreateObject(10558,313.77539062,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (35)
CreateObject(10558,317.52929688,38.49804688,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (36)
CreateObject(10558,281.52929688,38.50000000,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (39)
CreateObject(10558,277.79998779,38.50000000,915.09997559,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (40)
CreateObject(10558,277.79980469,38.50000000,911.00000000,0.00000000,180.24981689,359.99731445); //object(tbnsfs) (41)
CreateObject(1800,270.89999390,38.90000153,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(low_bed_1) (16)
CreateObject(1800,274.59960938,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.24743652); //object(low_bed_1) (17)
CreateObject(1800,278.50000000,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.24743652); //object(low_bed_1) (18)
CreateObject(1800,282.19921875,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.74755859); //object(low_bed_1) (19)
CreateObject(1800,286.00000000,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.24743652); //object(low_bed_1) (20)
CreateObject(1800,291.89941406,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (21)
CreateObject(1800,295.59960938,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,357.24792480); //object(low_bed_1) (22)
CreateObject(1800,299.39941406,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (23)
CreateObject(1800,303.29980469,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (24)
CreateObject(1800,307.19921875,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (25)
CreateObject(1800,310.69921875,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (26)
CreateObject(1800,314.50000000,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (27)
CreateObject(1800,318.39941406,38.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (28)
CreateObject(1740,273.50000000,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (15)
CreateObject(1740,277.19921875,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (16)
CreateObject(1740,280.89941406,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (17)
CreateObject(1740,284.69921875,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (18)
CreateObject(1740,288.50000000,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (19)
CreateObject(1740,294.39941406,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (20)
CreateObject(1740,298.09960938,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (21)
CreateObject(1740,302.09960938,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (22)
CreateObject(1740,305.79980469,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (23)
CreateObject(1740,309.59960938,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (24)
CreateObject(1740,313.39941406,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (25)
CreateObject(1740,317.19921875,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(low_cabinet_3) (26)
CreateObject(1740,321.19921875,40.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,180.24717712); //object(low_cabinet_3) (27)
CreateObject(2987,309.19921875,38.89941406,911.09997559,0.00000000,0.00000000,357.49511719); //object(lxr_motel_doorsim) (1)
CreateObject(2987,309.09960938,38.89941406,912.00000000,0.00000000,0.00000000,357.49511719); //object(lxr_motel_doorsim) (2)
CreateObject(10558,285.29998779,38.50000000,915.09997559,0.00000000,180.24981689,359.99731445); //object(tbnsfs) (46)
CreateObject(10558,285.29980469,38.50000000,911.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (47)
CreateObject(2525,273.35000610,41.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (5)
CreateObject(2525,277.13964844,41.59960938,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (6)
CreateObject(2525,280.89941406,41.79980469,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (7)
CreateObject(2525,284.70001221,41.70000076,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (8)
CreateObject(2525,288.39999390,41.79999924,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (9)
CreateObject(2525,294.29998779,42.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (10)
CreateObject(2525,298.00000000,41.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (11)
CreateObject(2525,301.89999390,41.70000076,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (12)
CreateObject(2525,305.70001221,41.70000076,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (13)
CreateObject(2525,309.50000000,41.79999924,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (14)
CreateObject(2525,313.29998779,41.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (15)
CreateObject(2525,317.10000610,41.79999924,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (16)
CreateObject(2525,321.10000610,41.90000153,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (17)
CreateObject(2525,284.69921875,41.69921875,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (21)
CreateObject(2525,288.39941406,41.79980469,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (22)
CreateObject(2525,294.29980469,42.00000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (23)
CreateObject(2525,298.00000000,41.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (24)
CreateObject(2525,301.89941406,41.69921875,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (25)
CreateObject(2525,305.69921875,41.69921875,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (26)
CreateObject(2525,309.50000000,41.79980469,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (27)
CreateObject(2525,313.29980469,41.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (28)
CreateObject(2525,317.09960938,41.79980469,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (29)
CreateObject(2525,321.09960938,41.89941406,909.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cj_toilet4) (30)
CreateObject(4106,300.29980469,47.79980469,911.59997559,0.00000000,0.00000000,269.49462891); //object(shpfireesc_lan) (6)
CreateObject(10558,283.29998779,51.40000153,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.99731445); //object(tbnsfs) (49)
CreateObject(10558,291.79998779,51.40000153,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.99731445); //object(tbnsfs) (50)
CreateObject(10558,300.10000610,51.40000153,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (51)
CreateObject(10558,308.39941406,51.39941406,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (52)
CreateObject(10558,317.20001221,51.40000153,913.20001221,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (53)
CreateObject(10558,273.89999390,51.40000153,912.70001221,90.00000000,166.73767090,13.25692749); //object(tbnsfs) (55)
CreateObject(10558,277.63003540,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (57)
CreateObject(10558,277.79998779,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (58)
CreateObject(10558,281.54962158,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (59)
CreateObject(10558,285.29998779,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (61)
CreateObject(10558,291.60000610,53.10599899,911.40002441,0.00000000,179.99670410,89.99450684); //object(tbnsfs) (62)
CreateObject(10558,289.05957031,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.72851562,13.24951172); //object(tbnsfs) (63)
CreateObject(10558,291.07122803,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73767090,13.25692749); //object(tbnsfs) (64)
CreateObject(10558,294.77999878,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (65)
CreateObject(10558,298.54998779,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73767090,13.25692749); //object(tbnsfs) (66)
CreateObject(10558,298.70007324,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (67)
CreateObject(10558,306.23928833,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (68)
CreateObject(10558,310.05972290,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (69)
CreateObject(10558,317.52929688,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (70)
CreateObject(10558,291.60000610,53.10599899,908.70001221,0.00000000,359.75549316,269.99499512); //object(tbnsfs) (71)
CreateObject(10558,302.00000000,53.10599899,913.59997559,0.00000000,179.99450684,90.48901367); //object(tbnsfs) (72)
CreateObject(10558,307.60000610,53.20000076,911.00000000,0.00000000,179.99450684,89.98901367); //object(tbnsfs) (73)
CreateObject(10558,310.09960938,53.10546875,911.09997559,0.00000000,179.99450684,89.99450684); //object(tbnsfs) (74)
CreateObject(10558,310.60000610,53.48400497,908.29998779,0.00000000,0.00000000,269.99450684); //object(tbnsfs) (75)
CreateObject(14856,282.58984375,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (22)
CreateObject(14856,286.31445312,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (23)
CreateObject(14856,290.21997070,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (24)
CreateObject(10558,302.47500610,51.40000153,917.50000000,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (76)
CreateObject(14856,294.00000000,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(cellsa) (25)
CreateObject(14856,297.72000122,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(cellsa) (26)
CreateObject(10558,313.80603027,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (77)
CreateObject(10558,302.39999390,38.50000000,919.00000000,0.00000000,180.24719238,359.99450684); //object(tbnsfs) (79)
CreateObject(14856,322.48001099,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (27)
CreateObject(10558,309.96975708,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (80)
CreateObject(14856,322.47949219,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (28)
CreateObject(14856,326.26007080,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (29)
CreateObject(10558,313.83566284,51.39941406,912.70001221,90.00000000,191.78054810,348.20843506); //object(tbnsfs) (81)
CreateObject(14856,329.95120239,59.96972656,915.09997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (30)
CreateObject(14856,282.58984375,59.96972656,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (31)
CreateObject(14856,286.31445312,59.96972656,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (32)
CreateObject(14856,269.32000732,59.90000153,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(cellsa) (33)
CreateObject(10558,281.57882690,51.39941406,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (82)
CreateObject(14856,297.71972656,59.96972656,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (35)
CreateObject(14856,273.10000610,59.90000153,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (37)
CreateObject(14856,322.47000122,60.00000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (38)
CreateObject(14856,326.20001221,60.00000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cellsa) (39)
CreateObject(14856,329.95999146,60.00000000,911.00000000,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(cellsa) (40)
CreateObject(10558,321.29998779,51.40000153,912.70001221,90.00000000,166.73400879,13.25500488); //object(tbnsfs) (83)
CreateObject(2518,270.89999390,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (16)
CreateObject(2518,274.69921875,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (17)
CreateObject(2518,278.50000000,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.48913574); //object(cj_b_sink2) (18)
CreateObject(2518,282.25976562,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (19)
CreateObject(2518,286.00000000,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (20)
CreateObject(2518,291.89941406,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (21)
CreateObject(2518,295.59960938,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (22)
CreateObject(2518,299.50000000,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.48913574); //object(cj_b_sink2) (23)
CreateObject(2518,303.19921875,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (24)
CreateObject(2518,307.00000000,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (25)
CreateObject(2518,310.79980469,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.48913574); //object(cj_b_sink2) (26)
CreateObject(2518,314.59960938,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (27)
CreateObject(2518,318.29980469,39.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(cj_b_sink2) (28)
CreateObject(1744,272.70001221,38.79999924,910.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (15)
CreateObject(1744,276.29980469,38.79980469,910.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (16)
CreateObject(1744,280.09960938,39.00000000,910.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (17)
CreateObject(1744,285.29998779,41.50000000,910.59997559,0.00000000,0.00000000,269.49707031); //object(med_shelf) (18)
CreateObject(1744,287.89999390,39.00000000,910.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (19)
CreateObject(1744,294.89999390,41.59999847,910.59997559,0.00000000,0.00000000,269.24707031); //object(med_shelf) (20)
CreateObject(1744,297.19921875,39.00000000,910.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (21)
CreateObject(1744,302.60000610,41.70000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,269.74707031); //object(med_shelf) (22)
CreateObject(1744,305.00000000,39.00000000,910.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (23)
CreateObject(1744,310.10000610,41.70000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,269.74707031); //object(med_shelf) (24)
CreateObject(1744,313.89999390,41.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,268.99707031); //object(med_shelf) (25)
CreateObject(1744,317.70001221,41.00000000,910.59997559,0.00000000,0.00000000,269.49707031); //object(med_shelf) (26)
CreateObject(1744,320.29980469,39.00000000,910.59997559,0.00000000,0.00000000,180.74707031); //object(med_shelf) (27)
CreateObject(1800,320.39999390,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (29)
CreateObject(2525,318.29998779,51.09999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74722290); //object(cj_toilet4) (31)
CreateObject(1740,318.29998779,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74719238); //object(low_cabinet_3) (28)
CreateObject(2518,320.79998779,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99462891); //object(cj_b_sink2) (29)
CreateObject(1744,319.10000610,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99707031); //object(med_shelf) (29)
CreateObject(1800,320.39999390,48.59999847,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (30)
CreateObject(2518,320.79980469,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (30)
CreateObject(2525,318.29980469,51.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (32)
CreateObject(1740,318.29980469,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (29)
CreateObject(1744,319.09960938,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (30)
CreateObject(1744,315.39999390,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (31)
CreateObject(1744,311.89999390,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (32)
CreateObject(1744,307.79998779,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (33)
CreateObject(1744,296.39999390,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (34)
CreateObject(1744,292.60000610,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (35)
CreateObject(1744,286.70001221,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (36)
CreateObject(1744,283.10000610,53.20000076,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (37)
CreateObject(1744,279.39999390,53.09999847,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (38)
CreateObject(1744,275.50000000,53.09999847,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (39)
CreateObject(1744,271.79998779,53.09999847,910.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (40)
CreateObject(1740,314.50000000,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (30)
CreateObject(1740,310.70001221,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (31)
CreateObject(1740,306.89999390,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (32)
CreateObject(1740,295.39999390,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (33)
CreateObject(1740,291.70001221,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (34)
CreateObject(1740,285.89999390,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (35)
CreateObject(1740,282.20001221,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (36)
CreateObject(1740,278.39999390,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (37)
CreateObject(1740,274.50000000,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (38)
CreateObject(1740,270.79998779,51.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (39)
CreateObject(2525,314.60000610,50.90000153,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (33)
CreateObject(2525,310.79998779,50.70000076,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (34)
CreateObject(2525,307.00000000,50.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (35)
CreateObject(2525,295.50000000,50.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (36)
CreateObject(2525,291.79998779,50.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (37)
CreateObject(2525,286.10000610,50.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (38)
CreateObject(2525,282.29998779,50.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (39)
CreateObject(2525,278.50000000,50.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (40)
CreateObject(2525,274.60000610,50.50000000,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (41)
CreateObject(2525,270.89999390,50.40000153,909.09997559,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (42)
CreateObject(1800,316.70001221,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (32)
CreateObject(1800,313.00000000,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (33)
CreateObject(1800,309.10000610,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (34)
CreateObject(1800,297.70001221,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (35)
CreateObject(1800,293.89999390,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (36)
CreateObject(1800,288.20001221,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (37)
CreateObject(1800,284.39999390,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (38)
CreateObject(1800,280.70001221,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (39)
CreateObject(1800,276.79998779,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (40)
CreateObject(1800,273.00000000,48.59999847,909.09997559,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (41)
CreateObject(2518,317.00000000,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (31)
CreateObject(2518,313.29998779,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (32)
CreateObject(2518,309.39999390,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (33)
CreateObject(2518,298.00000000,53.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (34)
CreateObject(2518,294.29998779,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (35)
CreateObject(2518,288.50000000,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (36)
CreateObject(2518,284.79998779,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (37)
CreateObject(2518,281.00000000,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (38)
CreateObject(2518,277.10000610,53.09999847,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (39)
CreateObject(2518,273.39999390,53.00000000,909.29998779,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (40)
CreateObject(2525,270.89941406,50.39941406,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (43)
CreateObject(2525,274.59960938,50.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (44)
CreateObject(2525,278.50000000,50.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (45)
CreateObject(2525,282.29980469,50.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (46)
CreateObject(2525,286.09960938,50.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (47)
CreateObject(2525,291.79980469,50.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (48)
CreateObject(2525,295.50000000,50.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (49)
CreateObject(2525,307.00000000,50.50000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (50)
CreateObject(2525,310.79980469,50.69921875,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (51)
CreateObject(2525,314.59960938,50.89941406,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (52)
CreateObject(2525,318.29980469,51.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (53)
CreateObject(10558,319.29980469,53.10546875,914.70001221,89.49447632,0.00000000,269.52050781); //object(tbnsfs) (84)
CreateObject(1744,315.39941406,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (41)
CreateObject(1744,311.89941406,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (42)
CreateObject(1744,307.79980469,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (43)
CreateObject(1744,296.39941406,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (44)
CreateObject(1744,292.59960938,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (45)
CreateObject(1744,286.69921875,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (46)
CreateObject(1744,283.09960938,53.19921875,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (47)
CreateObject(1744,279.39941406,53.09960938,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (48)
CreateObject(1744,275.50000000,53.09960938,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (49)
CreateObject(1744,271.79980469,53.09960938,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (50)
CreateObject(1800,316.69921875,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (42)
CreateObject(1800,313.00000000,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (43)
CreateObject(1800,309.09960938,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (44)
CreateObject(1800,297.69921875,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (45)
CreateObject(1800,293.89941406,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (46)
CreateObject(1800,288.19921875,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (47)
CreateObject(1800,284.39941406,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (48)
CreateObject(1800,280.69921875,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (49)
CreateObject(1800,276.79980469,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (50)
CreateObject(1800,273.00000000,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,358.49487305); //object(low_bed_1) (51)
CreateObject(2518,317.00000000,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (41)
CreateObject(2518,313.29980469,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (42)
CreateObject(2518,309.39941406,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (43)
CreateObject(2518,298.00000000,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (44)
CreateObject(2518,294.29980469,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (45)
CreateObject(2518,288.50000000,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (46)
CreateObject(2518,284.79980469,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (47)
CreateObject(2518,281.00000000,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (48)
CreateObject(2518,277.09960938,53.09960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (49)
CreateObject(2518,273.39941406,53.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (50)
CreateObject(1740,314.50000000,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (40)
CreateObject(1740,310.69921875,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (41)
CreateObject(1740,306.89941406,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (42)
CreateObject(1740,295.39941406,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (43)
CreateObject(1740,291.69921875,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (44)
CreateObject(1740,285.89941406,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (45)
CreateObject(1740,913.20001221,51.59960938,909.09997559,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (46)
CreateObject(1740,278.39941406,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (47)
CreateObject(1740,274.50000000,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (48)
CreateObject(1740,270.79980469,51.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (49)
CreateObject(10558,274.60000610,51.40000153,917.09997559,0.00000000,270.74157715,89.99450684); //object(tbnsfs) (86)
CreateObject(10558,283.29980469,51.39941406,917.09997559,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (87)
CreateObject(10558,291.79980469,51.39941406,917.09997559,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (88)
CreateObject(10558,300.09960938,51.39941406,917.09997559,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (89)
CreateObject(10558,308.39941406,51.39941406,917.09997559,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (90)
CreateObject(10558,317.19921875,51.39941406,917.09997559,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (91)
CreateObject(10558,274.60006714,40.90000153,917.23999023,0.00000000,270.74707031,89.74731445); //object(tbnsfs) (92)
CreateObject(10558,283.39941406,40.89941406,917.23999023,0.00000000,270.74707031,90.24719238); //object(tbnsfs) (93)
CreateObject(10558,292.09960938,40.89941406,917.23999023,0.00000000,270.74707031,89.74731445); //object(tbnsfs) (94)
CreateObject(10558,300.79980469,40.89941406,917.23999023,0.00000000,270.74707031,89.74731445); //object(tbnsfs) (95)
CreateObject(10558,309.59960938,40.89941406,917.23999023,0.00000000,270.74157715,90.24719238); //object(tbnsfs) (96)
CreateObject(10558,318.39941406,40.89941406,917.23999023,0.00000000,270.74157715,90.24719238); //object(tbnsfs) (97)
CreateObject(1800,301.70001221,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.49487305); //object(low_bed_1) (52)
CreateObject(1800,305.50000000,48.59960938,913.20001221,0.00000000,0.00000000,0.49462891); //object(low_bed_1) (53)
CreateObject(2518,301.89941406,53.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (51)
CreateObject(2518,305.70001221,53.00000000,913.20001221,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(cj_b_sink2) (52)
CreateObject(1744,304.00000000,53.29999924,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (51)
CreateObject(1744,300.39999390,53.29999924,914.59997559,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(med_shelf) (52)
CreateObject(2525,299.47000122,50.59998322,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (55)
CreateObject(2525,303.25000000,50.70000076,913.20001221,0.00000000,0.00000000,89.74182129); //object(cj_toilet4) (56)
CreateObject(1740,299.29998779,51.59999847,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (50)
CreateObject(1740,303.10000610,51.59999847,913.20001221,0.00000000,0.00000000,359.74182129); //object(low_cabinet_3) (51)
CreateObject(11086,296.00000000,41.89941406,917.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(crack_int2) (1)
CreateObject(2774,290.20001221,50.90000153,905.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_airp_pillars) (1)
CreateObject(2774,290.10000610,41.50000000,905.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_airp_pillars) (2)
CreateObject(11085,395.19921875,142.23925781,894.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(crack_int1) (4)
CreateObject(11086,396.50000000,147.89941406,894.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(crack_int2) (2)
CreateObject(10558,302.00000000,53.09999847,910.59997559,0.00000000,179.99450684,90.48889160); //object(tbnsfs) (99)
CreateObject(10252,302.39941406,52.09960938,910.70001221,0.00000000,0.00000000,174.99572754); //object(china_town_gateb) (3)
CreateObject(2930,301.29980469,53.00000000,911.70001221,0.00000000,0.00000000,91.49963379); //object(chinatgate) (2)
CreateObject(2949,301.39941406,53.09960938,909.09997559,0.00000000,0.00000000,87.99499512); //object(kmb_lockeddoor) (1)
CreateObject(11007,395.10000610,133.19999695,893.45996094,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(crack_wins_sfs) (2)
CreateObject(11085,405.29980469,138.09960938,894.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(crack_int1) (5)
CreateObject(2949,379.75000000,136.50000000,888.20001221,0.00000000,0.00000000,179.74731445); //object(kmb_lockeddoor) (2)
CreateObject(14856,388.60000610,126.69999695,890.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cellsa) (41)
CreateObject(5005,399.29980469,137.79980469,975.09997559,359.97802734,89.74731445,269.32983398); //object(lasrunwall1_las) (1)
CreateObject(14576,380.79980469,96.69921875,879.70001221,0.00000000,0.00000000,180.24169922); //object(vault_door) (1)
CreateObject(1738,420.79998779,146.10000610,890.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_radiator_old) (1)
CreateObject(1778,420.79998779,143.60000610,888.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_mop_pail) (1)
CreateObject(1808,423.39999390,140.39999390,888.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_watercooler2) (2)
CreateObject(1971,425.79998779,139.10000610,888.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_flykiller) (1)
CreateObject(2713,424.70001221,141.19999695,888.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_bucket) (1)
CreateObject(2718,424.60000610,139.60000610,888.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_fly_killer) (1)
CreateObject(14481,428.60000610,145.50000000,889.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(motel_bath1) (1)
CreateObject(14494,425.60000610,141.10000610,889.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(sweets_bath) (1)
CreateObject(1208,426.70001221,139.30000305,888.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (1)
CreateObject(14794,389.09960938,150.29980469,881.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ab_vegasgymmain2) (1)
CreateObject(14792,389.20001221,150.60000610,880.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ab_vgsgymbits01a) (1)
CreateObject(14782,387.50000000,160.80000305,880.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(int3int_boxing30) (1)
CreateObject(2628,382.89999390,160.19999695,879.09997559,0.00000000,0.00000000,356.75000000); //object(gym_bench2) (1)
CreateObject(2629,392.00000000,159.89999390,879.09997559,0.00000000,0.00000000,358.50000000); //object(gym_bench1) (1)
CreateObject(2913,391.55999756,160.50000000,879.96002197,0.00653076,270.25018311,173.49975586); //object(kmb_bpress) (1)
CreateObject(2712,399.10000610,152.50000000,879.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_mop) (1)
CreateObject(2916,394.39999390,155.10000610,879.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_dumbbell) (2)
CreateObject(2916,394.89999390,154.39999390,879.29998779,0.00000000,0.00000000,25.00000000); //object(kmb_dumbbell) (3)
CreateObject(3819,396.89999390,149.19999695,880.09997559,0.00000000,0.00000000,1.25000000); //object(bleacher_sfsx) (1)
CreateObject(14778,389.20001221,153.60000610,883.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(int_boxing02) (1)
CreateObject(14779,388.29980469,160.79980469,881.20001221,0.00000000,0.00000000,359.24743652); //object(int_boxing03) (1)
CreateObject(2628,387.70001221,140.89999390,879.09997559,0.00000000,0.00000000,177.74804688); //object(gym_bench2) (2)
CreateObject(2629,380.39999390,156.50000000,879.09997559,0.00000000,0.00000000,90.75000000); //object(gym_bench1) (2)
CreateObject(2916,380.29998779,155.39999390,879.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kmb_dumbbell) (4)
CreateObject(2916,380.50000000,157.60000610,879.20001221,0.00000000,0.00000000,36.00000000); //object(kmb_dumbbell) (5)
CreateObject(1498,395.79980469,139.69921875,879.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext03) (1)
CreateObject(1498,383.79980469,138.94921875,888.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext03) (2)
CreateObject(14856,376.70001221,126.69999695,890.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cellsa) (43)
CreateObject(5005,387.29998779,137.80000305,975.09997559,359.97802734,89.74731445,269.32983398); //object(lasrunwall1_las) (2)
CreateObject(1498,385.19961548,135.39941406,888.20001221,0.00000000,0.00000000,179.74731445); //object(gen_doorext03) (3)
CreateObject(1498,381.50000000,120.40000153,873.50000000,0.00000000,0.00000000,180.49731445); //object(gen_doorext03) (4)
CreateObject(3675,321.39999390,47.00000000,909.59997559,0.00000000,0.00000000,274.74609375); //object(laxrf_refinerypipe) (1)
CreateObject(3813,270.50000000,49.09999847,918.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(sfxref_aircon14) (1)
CreateObject(2921,418.00000000,138.89999390,892.20001221,0.00000000,0.00000000,40.00000000); //object(kmb_cam) (1)
CreateObject(1616,380.39999390,135.69999695,892.20001221,0.00000000,0.00000000,225.75000000); //object(nt_securecam1_01) (1)
CreateObject(2690,392.29998779,135.50000000,889.59997559,0.00000000,0.00000000,175.24694824); //object(cj_fire_ext) (1)
CreateObject(14856,368.10000610,128.89999390,875.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cellsa) (44)
CreateObject(2930,378.69921875,118.29980469,876.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinatgate) (4)
CreateObject(14481,394.79998779,108.30000305,872.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(motel_bath1) (2)
CreateObject(14481,391.60000610,108.30000305,872.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(motel_bath1) (6)
CreateObject(14481,388.39999390,108.30000305,872.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(motel_bath1) (7)
CreateObject(14481,384.70001221,108.30000305,872.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(motel_bath1) (8)
CreateObject(1208,366.60000610,89.50000000,871.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (2)
CreateObject(1208,367.29998779,89.50000000,871.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (4)
CreateObject(1208,368.00000000,89.50000000,871.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (5)
CreateObject(1208,368.70001221,89.50000000,871.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (7)
CreateObject(1208,369.39999390,89.50000000,871.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (8)
CreateObject(1208,370.10000610,89.50000000,871.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (9)
CreateObject(1208,370.79998779,89.50000000,871.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (10)
CreateObject(1208,366.60000610,89.50000000,872.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (11)
CreateObject(1208,367.29998779,89.50000000,872.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (12)
CreateObject(1208,368.00000000,89.50000000,872.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (13)
CreateObject(1208,368.70001221,89.50000000,872.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (14)
CreateObject(1208,369.39999390,89.50000000,872.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (15)
CreateObject(1208,370.10000610,89.50000000,872.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (16)
CreateObject(1208,370.79998779,89.50000000,872.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(washer) (17)
CreateObject(14481,394.29998779,103.30000305,873.09997559,0.00000000,0.00000000,271.25000000); //object(motel_bath1) (9)
CreateObject(14481,394.29998779,97.40000153,873.09997559,0.00000000,0.00000000,271.24694824); //object(motel_bath1) (10)
CreateObject(14481,394.29998779,91.50000000,873.09997559,0.00000000,0.00000000,271.24694824); //object(motel_bath1) (11)
CreateObject(10558,383.29980469,105.00000000,873.59997559,0.74707031,0.00000000,180.23620605); //object(tbnsfs) (102)
CreateObject(10558,383.29998779,105.00000000,877.50000000,0.74707031,0.00000000,180.23646545); //object(tbnsfs) (103)
CreateObject(1492,383.39941406,100.59960938,871.59997559,0.00000000,0.00000000,270.49987793); //object(gen_doorint02) (1)
CreateObject(10558,383.29980469,96.19921875,876.20001221,0.74157715,0.00000000,180.48339844); //object(tbnsfs) (104)
CreateObject(10558,383.29980469,94.69824219,872.20001221,359.50012207,179.99450684,0.47241211); //object(tbnsfs) (105)
CreateObject(10558,383.29998779,90.59999847,874.09997559,270.25024414,0.00000000,180.48338318); //object(tbnsfs) (106)
CreateObject(1738,379.50000000,158.39999390,879.70001221,0.00000000,0.00000000,88.25000000); //object(cj_radiator_old) (2)
CreateObject(1778,388.00000000,99.00000000,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_mop_pail) (2)
CreateObject(1971,380.70001221,89.19999695,875.59997559,0.00000000,0.00000000,179.75000000); //object(kb_flykiller) (2)
CreateObject(2602,366.50000000,105.50000000,872.70001221,0.00000000,0.00000000,91.75000000); //object(police_cell_toilet) (1)
CreateObject(2602,366.50000000,103.19999695,872.70001221,0.00000000,0.00000000,90.49682617); //object(police_cell_toilet) (2)
CreateObject(2602,366.60000610,100.90000153,872.70001221,0.00000000,0.00000000,90.49438477); //object(police_cell_toilet) (3)
CreateObject(2602,367.29998779,98.50000000,872.70001221,0.00000000,0.00000000,182.74440002); //object(police_cell_toilet) (4)
CreateObject(10558,367.60000610,111.50000000,872.09997559,0.74707031,0.00000000,180.23620605); //object(tbnsfs) (107)
CreateObject(1494,366.09960938,107.09960938,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorint03) (1)
CreateObject(1494,367.89999390,107.09999847,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorint03) (2)
CreateObject(10558,369.39999390,111.50000000,872.09997559,0.74157715,0.00000000,180.23071289); //object(tbnsfs) (108)
CreateObject(1494,369.70001221,107.09999847,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorint03) (3)
CreateObject(10558,371.20001221,111.50000000,872.09997559,0.74157715,0.00000000,180.23071289); //object(tbnsfs) (109)
CreateObject(2525,370.60000610,108.59999847,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_toilet4) (58)
CreateObject(2525,368.70001221,108.69999695,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_toilet4) (59)
CreateObject(2525,366.89999390,108.69999695,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_toilet4) (60)
CreateObject(10558,377.59899902,105.00000000,873.50000000,0.74707031,0.00000000,180.23620605); //object(tbnsfs) (110)
CreateObject(1492,377.79998779,100.59999847,871.59997559,0.00000000,0.00000000,270.49987793); //object(gen_doorint02) (2)
CreateObject(10558,377.60000610,105.00000000,876.20001221,0.74157715,0.00000000,180.23620605); //object(tbnsfs) (111)
CreateObject(10558,377.60000610,97.09999847,873.59997559,270.25024414,269.35507202,89.59130859); //object(tbnsfs) (112)
CreateObject(10558,377.59960938,97.09960938,876.06994629,0.74157715,359.75000000,179.98675537); //object(tbnsfs) (113)
CreateObject(1492,377.79980469,95.09960938,871.59997559,0.00000000,0.00000000,270.49438477); //object(gen_doorint02) (3)
CreateObject(10558,377.60000610,91.59999847,873.59997559,270.24707031,269.35009766,89.58624268); //object(tbnsfs) (114)
CreateObject(10558,377.60000610,89.19999695,873.59997559,270.24719238,269.35180664,89.58801270); //object(tbnsfs) (116)
CreateObject(10558,373.29998779,97.90000153,873.40002441,0.74707031,0.00000000,270.73626709); //object(tbnsfs) (118)
CreateObject(10558,366.59960938,97.80957031,873.29998779,0.98876953,0.00000000,270.73059082); //object(tbnsfs) (119)
CreateObject(2602,371.10000610,98.50000000,872.70001221,0.00000000,0.00000000,182.74108887); //object(police_cell_toilet) (5)
CreateObject(2518,377.09960938,102.29980469,872.00000000,0.00000000,0.00000000,268.74755859); //object(cj_b_sink2) (53)
CreateObject(2518,377.09960938,104.19921875,872.00000000,0.00000000,0.00000000,268.74755859); //object(cj_b_sink2) (54)
CreateObject(2518,377.09960938,106.19921875,872.00000000,0.00000000,0.00000000,268.74755859); //object(cj_b_sink2) (55)
CreateObject(2518,377.09960938,108.19921875,872.00000000,0.00000000,0.00000000,268.74755859); //object(cj_b_sink2) (56)
CreateObject(14782,386.69921875,89.79980469,872.50000000,0.00000000,0.00000000,182.99926758); //object(int3int_boxing30) (2)
CreateObject(1778,373.39999390,103.59999847,871.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_mop_pail) (3)
CreateObject(2397,366.79998779,97.80000305,872.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_trackies_dark) (1)
CreateObject(2397,367.60000610,97.80000305,872.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_trackies_dark) (2)
CreateObject(2397,368.50000000,97.80000305,872.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_trackies_dark) (3)
CreateObject(14782,372.39941406,97.00000000,872.50000000,0.00000000,0.00000000,0.24719238); //object(int3int_boxing30) (3)
CreateObject(1893,372.00000000,92.19999695,876.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (2)
CreateObject(1893,371.50000000,103.30000305,876.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (3)
CreateObject(1893,390.50000000,100.90000153,876.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (4)
CreateObject(10558,380.29998779,88.90000153,873.70001221,270.24707031,0.00000000,270.47790527); //object(tbnsfs) (120)
CreateObject(10558,407.79980469,142.69921875,890.20001221,0.73608398,0.00000000,91.48315430); //object(tbnsfs) (121)
CreateObject(10558,404.00000000,143.39941406,890.20001221,0.73059082,0.00000000,170.98022461); //object(tbnsfs) (123)
CreateObject(10558,412.09960938,143.39941406,890.20001221,0.72509766,0.00000000,182.47741699); //object(tbnsfs) (124)
CreateObject(2162,403.79998779,140.60000610,888.20001221,0.00000000,0.00000000,81.00000000); //object(med_office_unit_1) (2)
CreateObject(2164,404.89999390,142.30000305,888.20001221,0.00000000,0.00000000,359.50000000); //object(med_office_unit_5) (1)
CreateObject(3396,411.79980469,140.79980469,888.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(a51_sdsk_4_) (1)
CreateObject(1892,412.60000610,136.69999695,888.20001221,0.00000000,0.00000000,87.75000000); //object(security_gatsh) (1)
CreateObject(2356,410.20001221,140.80000305,888.29998779,0.00000000,0.00000000,280.00000000); //object(police_off_chair) (1)
CreateObject(2356,405.89999390,140.80000305,888.20001221,0.00000000,0.00000000,174.24755859); //object(police_off_chair) (2)
CreateObject(2605,405.89999390,139.69999695,888.59997559,0.00000000,0.00000000,181.25000000); //object(polce_desk1) (1)
CreateObject(2606,412.29998779,140.89999390,890.70001221,21.75000000,0.00000000,272.50000000); //object(cj_police_counter2) (1)
CreateObject(10558,404.00000000,143.39999390,894.09997559,0.73059082,0.00000000,170.98022461); //object(tbnsfs) (123)
CreateObject(10558,407.77981567,142.69921875,893.90002441,0.73059082,0.00000000,91.47766113); //object(tbnsfs) (121)
CreateObject(10558,412.06961060,143.39941406,894.00000000,0.71411133,0.00000000,182.47741699); //object(tbnsfs) (124)
CreateObject(10558,407.89999390,141.30000305,892.40002441,0.12722778,90.73931885,93.74603271); //object(tbnsfs) (121)
CreateObject(2967,405.50000000,139.80000305,889.00000000,0.00000000,0.00000000,200.00000000); //object(mobile1993a) (1)
CreateObject(3808,403.60000610,139.19999695,890.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(sfx_alarms04) (1)
CreateObject(10558,265.60000610,44.50000000,916.59997559,0.00000000,180.24169922,269.74182129); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(10558,257.00000000,44.50000000,916.00000000,0.00000000,180.24169922,269.74182129); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(10558,260.10000610,52.09999847,916.20001221,0.00000000,180.24169922,269.74182129); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(10558,265.70001221,52.09999847,916.50000000,0.00000000,180.24169922,269.74182129); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(10558,269.60000610,47.70000076,913.79998779,0.00000000,180.24169922,359.99182129); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(10558,269.89999390,40.47999954,917.90002441,0.00000000,180.24169922,0.48901367); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(10558,269.66165161,51.59960938,917.90002441,0.00000000,180.24169922,359.48352051); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(1649,269.89999390,45.70000076,916.20001221,0.00000000,0.00000000,268.75000000); //object(wglasssmash) (1)
CreateObject(1649,269.89941406,45.69921875,916.20001221,0.00000000,0.00000000,87.50000000); //object(wglasssmash) (5)
CreateObject(10558,269.63964844,40.47558594,917.90002441,0.00000000,180.24169922,0.48889160); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(10558,269.89999390,45.29999924,919.80603027,0.00000000,180.24169922,0.48889160); //object(tbnsfs) (3)
CreateObject(1649,322.00000000,46.29980469,916.90002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(wglasssmash) (6)
CreateObject(1616,270.39999390,47.70000076,918.50000000,0.00000000,0.00000000,180.25000000); //object(nt_securecam1_01) (2)
CreateObject(2204,262.50000000,51.59999847,914.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_office8_cabinet) (1)
CreateObject(2606,269.60000610,49.20000076,916.79998779,17.74670410,0.00000000,269.74731445); //object(cj_police_counter2) (2)
CreateObject(14455,264.10000610,44.50000000,916.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gs_bookcase) (1)
CreateObject(1714,260.39999390,46.29999924,914.50000000,0.00000000,0.75000000,88.00000000); //object(kb_swivelchair1) (1)
CreateObject(1715,262.79998779,45.59999847,914.50000000,0.00000000,0.00000000,179.75000000); //object(kb_swivelchair2) (1)
CreateObject(1726,266.10000610,50.90000153,914.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mrk_seating2) (1)
CreateObject(1827,267.20001221,49.29999924,914.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(man_sdr_tables) (1)
CreateObject(2207,262.00000000,45.40000153,914.50000000,0.00000000,0.00000000,88.25000000); //object(med_office7_desk_1) (1)
CreateObject(2596,199.00000000,10.00000000,853.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_sex_tv) (1)
CreateObject(2596,269.29998779,51.00000000,916.90002441,0.00000000,0.00000000,301.24511719); //object(cj_sex_tv) (2)
CreateObject(2894,262.00000000,46.29999924,915.29998779,0.00000000,0.00000000,268.25000000); //object(kmb_rhymesbook) (1)
CreateObject(2967,261.79998779,46.90000153,915.29998779,0.00000000,0.00000000,310.00000000); //object(mobile1993a) (2)
CreateObject(1510,267.20001221,49.20000076,914.94006348,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_ashtry) (2)
CreateObject(1669,267.50000000,49.20000076,915.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl1) (1)
CreateObject(1667,267.10000610,49.59999847,915.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (1)
CreateObject(1667,267.39999390,49.50000000,915.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (2)
CreateObject(2955,260.10000610,51.79999924,915.70001221,0.00000000,359.75000000,90.25000000); //object(imy_compin) (1)
CreateObject(2955,407.09960938,135.39941406,889.40002441,0.00000000,359.99450684,89.99450684); //object(imy_compin) (2)
CreateObject(2886,261.10000610,44.50000000,915.90002441,0.00000000,0.00000000,179.24743652); //object(sec_keypad) (2)
CreateObject(1808,259.79998779,49.70000076,914.59997559,0.00000000,0.00000000,88.75000000); //object(cj_watercooler2) (3)
CreateObject(1808,409.09960938,142.29980469,888.20001221,0.00000000,0.00000000,5.24597168); //object(cj_watercooler2) (4)
CreateObject(2285,408.10000610,141.89999390,890.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(frame_1) (1)
CreateObject(2267,259.50000000,46.29980469,916.59997559,0.00000000,0.00000000,86.99523926); //object(frame_wood_3) (1)
CreateObject(1535,413.60000610,135.10000610,888.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext14) (1)
CreateObject(1535,416.60000610,135.10000610,888.20001221,0.00000000,0.00000000,178.75000000); //object(gen_doorext14) (2)
CreateObject(10558,421.00000000,135.39999390,888.70001221,0.73605347,0.50009155,92.97674561); //object(tbnsfs) (121)
CreateObject(10558,417.89999390,135.39999390,892.70001221,0.73059082,0.49987793,90.22180176); //object(tbnsfs) (121)
CreateObject(10558,423.60000610,135.30000305,892.70001221,0.73059082,0.49987793,91.72180176); //object(tbnsfs) (121)
CreateObject(18049,368.00000000,214.80000305,878.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ammu_twofloor) (1)
CreateObject(1516,372.95993042,210.30000305,879.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_table_03) (1)
CreateObject(1516,372.95993042,211.80000305,879.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_table_03) (2)
CreateObject(1516,372.95993042,213.30000305,879.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_table_03) (3)
CreateObject(1516,372.95993042,214.80000305,879.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_table_03) (4)
CreateObject(1516,372.95993042,216.30000305,879.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_table_03) (5)
CreateObject(2187,373.70001221,211.60000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,93.50000000); //object(partition2) (1)
CreateObject(2187,373.70001221,213.10000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,92.99621582); //object(partition2) (2)
CreateObject(2187,373.70001221,214.60000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,93.49914551); //object(partition2) (3)
CreateObject(2187,373.70001221,216.10000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,93.49914551); //object(partition2) (4)
CreateObject(2187,372.20001221,210.60000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,272.24914551); //object(partition2) (6)
CreateObject(2187,372.20001221,212.10000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,272.24670410); //object(partition2) (7)
CreateObject(2187,372.20001221,213.60000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,272.24670410); //object(partition2) (8)
CreateObject(2187,372.20001221,215.10000610,879.09997559,0.00000000,0.00000000,272.24670410); //object(partition2) (9)
CreateObject(2966,373.39999390,216.19999695,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (2)
CreateObject(2966,373.50000000,214.60000610,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (3)
CreateObject(2966,373.39999390,213.10000610,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (4)
CreateObject(2966,373.50000000,211.69999695,879.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (5)
CreateObject(2966,373.39999390,210.10000610,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (8)
CreateObject(2966,372.50000000,210.00000000,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (9)
CreateObject(2966,372.50000000,211.50000000,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (10)
CreateObject(2966,372.50000000,213.00000000,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (11)
CreateObject(2966,372.50000000,214.50000000,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (12)
CreateObject(2966,372.49993896,216.10006714,879.85003662,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mobile1993b) (13)
CreateObject(3858,373.00000000,212.30000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,315.00000000); //object(ottosmash1) (1)
CreateObject(3858,373.00000000,212.29980469,879.09997559,0.00000000,0.00000000,314.99450684); //object(ottosmash1) (2)
CreateObject(2356,371.60000610,210.30000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,269.24755859); //object(police_off_chair) (3)
CreateObject(2356,371.60000610,211.80000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,269.24743652); //object(police_off_chair) (5)
CreateObject(2356,371.60000610,213.30000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,269.24743652); //object(police_off_chair) (6)
CreateObject(2356,371.70001221,214.80000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,269.24743652); //object(police_off_chair) (7)
CreateObject(2356,371.70001221,216.30000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,269.24743652); //object(police_off_chair) (8)
CreateObject(2356,374.39999390,216.30000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,91.24743652); //object(police_off_chair) (9)
CreateObject(2356,374.39999390,214.80000305,879.09997559,0.00000000,0.00000000,91.24694824); //object(police_off_chair) (10)
CreateObject(2356,374.29998779,213.39999390,879.09997559,0.00000000,0.00000000,91.24694824); //object(police_off_chair) (11)
CreateObject(2356,374.29998779,211.89999390,879.09997559,0.00000000,0.00000000,91.24694824); //object(police_off_chair) (12)
CreateObject(2356,374.20001221,210.39999390,879.09997559,0.00000000,0.00000000,91.24694824); //object(police_off_chair) (13)
CreateObject(10558,367.39999390,215.00000000,881.09997559,0.73059082,0.00000000,180.48022461); //object(tbnsfs) (123)
CreateObject(10558,367.39999390,219.50000000,881.09997559,0.72509766,0.00000000,179.97790527); //object(tbnsfs) (123)
CreateObject(10558,376.70001221,217.10000610,881.00000000,0.71960449,0.00000000,179.97253418); //object(tbnsfs) (123)
CreateObject(10558,376.70001221,209.60000610,881.09997559,0.71960449,0.00000000,179.97253418); //object(tbnsfs) (123)
CreateObject(3109,395.29980469,139.00000000,889.40002441,0.00000000,0.00000000,90.49426270); //object(imy_la_door) (2)
CreateObject(1649,322.00000000,46.29980469,916.90002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(wglasssmash) (6)
CreateObject(1649,322.00000000,46.29980469,916.90002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(wglasssmash) (6)
CreateObject(1649,322.00000000,46.29980469,916.90002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(wglasssmash) (6)
CreateObject(1649,322.00000000,46.29980469,916.90002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(wglasssmash) (6)
CreateObject(10252,301.79998779,53.70000076,910.79998779,0.00000000,0.00000000,1.24569702); //object(china_town_gateb) (3)
CreateObject(11103,314.29998779,38.70000076,916.90002441,0.00000000,0.00000000,91.00000000); //object(cfsmashwin1_sfs) (1)
CreateObject(11103,306.69921875,38.69921875,917.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (3)
CreateObject(11103,301.20001221,38.70000076,917.70001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (4)
CreateObject(11103,294.00000000,38.79980469,916.29998779,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (5)
CreateObject(11103,288.79980469,38.79980469,916.40002441,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (6)
CreateObject(11103,284.60000610,38.70000076,916.59997559,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (7)
CreateObject(11103,315.19921875,38.79980469,912.09997559,0.00000000,0.00000000,92.74658203); //object(cfsmashwin1_sfs) (10)
CreateObject(11103,315.19921875,38.79980469,912.09997559,0.00000000,0.00000000,92.74658203); //object(cfsmashwin1_sfs) (12)
CreateObject(11103,284.60000610,38.70000076,917.70001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (13)
CreateObject(11103,288.79980469,38.79980469,917.40002441,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (14)
CreateObject(11103,294.00000000,38.79980469,917.29998779,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (15)
CreateObject(11103,301.20001221,38.70000076,917.29998779,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (16)
CreateObject(11103,306.69921875,38.69921875,917.00000000,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (17)
CreateObject(11103,311.39999390,38.79999924,917.40002441,0.00000000,0.00000000,90.49987793); //object(cfsmashwin1_sfs) (18)
CreateObject(11103,314.29980469,38.69921875,916.90002441,0.00000000,0.00000000,90.99426270); //object(cfsmashwin1_sfs) (19)
CreateObject(10154,315.70001221,38.70000076,917.29998779,0.00000000,0.00000000,90.25000000); //object(pier69gdr) (1)
CreateObject(10154,311.00000000,38.70000076,917.29998779,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(pier69gdr) (2)
CreateObject(10154,307.10000610,38.70000076,917.29998779,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(pier69gdr) (3)
CreateObject(10154,302.60000610,38.70000076,917.29998779,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(pier69gdr) (4)
CreateObject(11103,294.00000000,38.79980469,917.29998779,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (21)
CreateObject(10154,293.70001221,38.29999924,917.29998779,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(pier69gdr) (5)
CreateObject(11103,288.79980469,38.79980469,917.40002441,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (22)
CreateObject(11103,284.59960938,38.69921875,917.70001221,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(cfsmashwin1_sfs) (23)
CreateObject(10154,289.29998779,38.20000076,917.29998779,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(pier69gdr) (6)
CreateObject(10154,285.39999390,38.09999847,917.29998779,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(pier69gdr) (7)
CreateObject(10154,315.79998779,38.59999847,911.29998779,0.00000000,0.00000000,90.75000000); //object(pier69gdr) (8)
CreateObject(11103,311.00000000,38.69921875,911.59997559,271.02722168,345.94848633,256.19567871); //object(cfsmashwin1_sfs) (24)
CreateObject(11103,311.00000000,38.69921875,911.59997559,271.02722168,345.94848633,256.19018555); //object(cfsmashwin1_sfs) (25)
CreateObject(10154,312.10000610,38.50000000,911.29998779,0.00000000,0.00000000,90.74707031); //object(pier69gdr) (9)
CreateObject(11103,306.89941406,38.59960938,911.59997559,270.34606934,314.66491699,224.91210938); //object(cfsmashwin1_sfs) (26)
CreateObject(11103,306.89941406,38.59960938,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (27)
CreateObject(10154,307.89999390,38.29999924,911.29998779,0.00000000,0.00000000,90.74707031); //object(pier69gdr) (10)
CreateObject(11103,302.79980469,38.59960938,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (28)
CreateObject(11103,302.79980469,38.59960938,911.59997559,270.34606934,314.66491699,224.91210938); //object(cfsmashwin1_sfs) (29)
CreateObject(10154,303.10000610,38.00000000,911.29998779,0.00000000,0.00000000,90.74707031); //object(pier69gdr) (11)
CreateObject(10154,294.89999390,38.29999924,911.29998779,0.00000000,0.00000000,90.74707031); //object(pier69gdr) (12)
CreateObject(11103,294.29980469,38.69921875,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (30)
CreateObject(11103,294.29980469,38.69921875,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (31)
CreateObject(11103,289.39941406,38.59960938,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (32)
CreateObject(11103,289.39941406,38.59960938,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (33)
CreateObject(10154,290.79998779,38.40000153,911.29998779,0.00000000,0.00000000,90.74707031); //object(pier69gdr) (13)
CreateObject(10154,286.29998779,38.50000000,911.29998779,0.00000000,0.00000000,90.74707031); //object(pier69gdr) (14)
CreateObject(11103,285.29980469,38.59960938,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (34)
CreateObject(11103,285.29980469,38.59960938,911.59997559,270.34057617,314.66491699,224.90661621); //object(cfsmashwin1_sfs) (35)
CreateObject(10558,387.70001221,109.00000000,874.59997559,0.00329590,270.25024414,270.23059082); //object(tbnsfs) (102)
CreateObject(10558,395.00000000,106.90000153,874.59997559,0.00000000,270.24707031,179.97521973); //object(tbnsfs) (102)
CreateObject(10558,395.00000000,98.19999695,874.59997559,0.00000000,270.24169922,179.97253418); //object(tbnsfs) (102)
CreateObject(10558,394.89999390,93.19999695,874.59997559,0.00000000,270.24148560,179.22253418); //object(tbnsfs) (102)
CreateObject(2680,378.70001221,118.69999695,874.70001221,0.00000000,0.00000000,60.00000000); //object(cj_padlock) (1)
CreateObject(2411,284.60000610,39.29999924,914.29998779,0.00000000,0.00000000,218.50001526); //object(cj_f_torso_1) (1)
CreateObject(2587,281.79998779,41.09999847,914.90002441,1.50000000,0.00000000,90.25000000); //object(sex_2) (1)
CreateObject(2588,283.50000000,53.00000000,910.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(sex_3) (1)
CreateObject(1337,283.44140625,53.10546875,911.27087402,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(1)
CreateObject(3497,384.60000610,145.30000305,882.29998779,0.00000000,0.00000000,329.50000000); //object(vgsxrefbballnet2) (1)
CreateObject(3111,408.10000610,142.39999390,890.29998779,87.62826538,18.44509888,342.56945801); //object(st_arch_plan) (1)
CreateObject(2255,275.79998779,52.59999847,913.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(frame_clip_2) (1)
CreateObject(2114,384.79998779,145.50000000,879.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(basketball) (1)
CreateObject(936,447.60000610,236.80000305,880.00000000,0.00000000,0.00000000,180.25000000); //object(cj_df_worktop_2) (1)
CreateObject(11085,472.19921875,206.50000000,885.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(crack_int1) (5)
CreateObject(937,449.50000000,236.79980469,880.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_df_worktop) (1)
CreateObject(941,451.39999390,236.80000305,880.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_df_worktop_3) (1)
CreateObject(2007,406.70001221,141.89999390,888.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(filing_cab_nu01) (1)
CreateObject(2156,449.79998779,239.00000000,879.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_k6_low_unit1) (1)
CreateObject(2157,448.50000000,239.00000000,879.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_k6_low_unit2) (1)
CreateObject(2158,447.50000000,238.69999695,879.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_kitch1_l) (1)
CreateObject(2159,452.39999390,239.00000000,879.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_k6_low_unit4) (1)
CreateObject(2160,451.09960938,239.00000000,879.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_k6_low_unit3) (1)
CreateObject(924,451.10000610,236.39999390,879.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(fruitcrate3) (1)
CreateObject(1330,447.10000610,235.80000305,880.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(binnt14_la) (1)
CreateObject(2674,270.50000000,40.79999924,913.79998779,0.00000000,0.00000000,58.00000000); //object(proc_rubbish_2) (1)
CreateObject(1985,396.02999878,157.39999390,882.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(punchbagnu) (1)
CreateObject(2429,446.50000000,236.19999695,881.00000000,0.00000000,0.00000000,84.75000000); //object(cj_ff_cup_disp) (2)
CreateObject(14401,461.79998779,236.80000305,879.79998779,0.00000000,0.00000000,89.50000000); //object(bench1) (1)
CreateObject(14401,461.76998901,232.39968872,879.79998779,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(bench1) (2)
CreateObject(14401,464.39999390,236.80000305,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(bench1) (3)
CreateObject(2747,448.79980469,230.25000000,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (1)
CreateObject(2747,448.79998779,228.69999695,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (8)
CreateObject(2747,448.79998779,227.10000610,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (9)
CreateObject(2747,448.79998779,225.50000000,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (10)
CreateObject(2747,448.79998779,223.89999390,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (11)
CreateObject(2747,448.79998779,222.30000305,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (12)
CreateObject(14401,464.35998535,232.39968872,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(bench1) (4)
CreateObject(2747,451.39999390,230.25000000,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (13)
CreateObject(2747,451.39999390,228.69999695,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (14)
CreateObject(2747,451.39999390,227.10000610,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (15)
CreateObject(2747,451.39999390,225.50000000,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (16)
CreateObject(2747,451.39999390,223.89999390,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (17)
CreateObject(2747,451.39999390,222.30000305,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(cj_donut_table) (19)
CreateObject(14401,467.05987549,232.39968872,879.90002441,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(bench1) (5)
CreateObject(14401,467.10000610,236.80000305,879.89703369,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(bench1) (6)
CreateObject(10558,455.51998901,234.30000305,881.40002441,0.71411133,0.00000000,180.47546387); //object(tbnsfs) (124)
CreateObject(10558,455.60000610,235.50000000,882.79998779,0.70861816,0.00000000,180.22534180); //object(tbnsfs) (124)
CreateObject(10558,455.54962158,226.89941406,881.79998779,0.70861816,0.00000000,179.97229004); //object(tbnsfs) (124)
CreateObject(1455,451.29998779,229.19999695,880.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (1)
CreateObject(1455,451.70001221,229.80000305,880.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (2)
CreateObject(1455,449.00000000,226.10000610,880.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (5)
CreateObject(1455,448.60000610,224.30000305,880.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (6)
CreateObject(2702,448.50000000,224.30000305,880.29998779,355.47448730,266.05639648,233.84411621); //object(cj_pizza_1) (1)
CreateObject(971,321.89999390,45.59999847,915.79998779,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(subwaygate) (1)
CreateObject(11103,311.39941406,38.79980469,917.40002441,0.00000000,0.00000000,90.49987793); //object(cfsmashwin1_sfs) (18)
CreateObject(971,312.20001221,38.79999924,918.90002441,0.00000000,0.00000000,359.99731445); //object(subwaygate) (2)
CreateObject(971,303.39941406,38.89941406,918.79998779,0.00000000,0.00000000,359.98901367); //object(subwaygate) (3)
CreateObject(971,296.20001221,38.79999924,915.70001221,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(subwaygate) (4)
CreateObject(971,296.20001221,38.79999924,910.09997559,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(subwaygate) (5)
CreateObject(971,303.70001221,38.70000076,910.09997559,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(subwaygate) (6)
CreateObject(971,312.60000610,38.79999924,910.29998779,0.00000000,0.00000000,0.74462891); //object(subwaygate) (7)
CreateObject(971,286.29998779,38.70000076,909.50000000,0.00000000,0.00000000,0.74157715); //object(subwaygate) (8)
CreateObject(971,270.20001221,46.09999847,915.70001221,0.00000000,0.00000000,268.49731445); //object(subwaygate) (9)
CreateObject(2804,449.39999390,238.69999695,880.58996582,0.00000000,0.00000000,316.00000000); //object(cj_meat_1) (1)
CreateObject(10558,449.00000000,218.60000610,882.00000000,0.04162598,180.25016785,269.96682739); //object(tbnsfs) (124)
CreateObject(10558,449.00000000,218.60000610,879.90002441,358.96157837,359.75277710,89.95727539); //object(tbnsfs) (124)
CreateObject(1498,395.29980469,135.39941406,888.20001221,0.00000000,0.00000000,179.74731445); //object(gen_doorext03) (3)
CreateObject(1808,446.79998779,233.60000610,879.50000000,0.00000000,0.00000000,92.49597168); //object(cj_watercooler2) (4)
CreateObject(2596,455.10000610,218.89999390,883.29998779,18.50000000,0.00000000,216.25000000); //object(cj_sex_tv) (3)
CreateObject(2831,448.70001221,230.30000305,880.32000732,0.00000000,0.00000000,244.24996948); //object(gb_platedirty03) (1)
CreateObject(2864,451.00000000,238.80000305,880.51000977,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_kitchplatecln04) (1)
CreateObject(11086,472.10000610,206.60000610,887.40002441,0.00000000,0.00000000,359.74996948); //object(crack_int2) (3)
CreateObject(1498,448.00000000,218.57997131,879.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext03) (1)
CreateObject(8288,354.89999390,42.79999924,860.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vegassland56b) (1)
CreateObject(8133,1604.09960938,377.29980469,738.40301514,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vegassland59) (1)
CreateObject(7996,1753.09960938,375.19921875,735.98498535,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgssairportland03) (8)
CreateObject(11484,1589.80004883,435.20001221,730.20001221,0.00000000,0.00000000,3.25000000); //object(dam_turbine_4) (2)
CreateObject(11487,1593.40502930,370.39993286,730.27197266,0.00000000,359.75000000,219.25000000); //object(dam_turbine_1) (1)
CreateObject(11484,1620.29980469,336.69921875,730.27197266,0.00000000,0.00000000,218.26538086); //object(dam_turbine_4) (7)
CreateObject(10763,1626.30004883,428.00000000,764.59997559,0.00000000,0.00000000,223.25000000); //object(controltower_sfse) (1)
CreateObject(13367,1598.19921875,342.59960938,750.00000000,0.00000000,0.00000000,123.99719238); //object(sw_watertower01) (1)
CreateObject(3819,1694.90002441,360.20001221,738.90002441,0.00000000,0.00000000,271.00000000); //object(bleacher_sfsx) (2)
CreateObject(8417,1694.69995117,385.00000000,738.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(bballcourt01_lvs) (1)
CreateObject(8416,1704.30004883,393.70001221,740.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(bballcourt02_lvs) (1)
CreateObject(3496,1714.00000000,379.29998779,738.00000000,0.00000000,0.00000000,90.50000000); //object(vgsxrefbballnet) (1)
CreateObject(3496,1713.80004883,368.29998779,738.00000000,0.00000000,0.00000000,90.49987793); //object(vgsxrefbballnet) (2)
CreateObject(3496,1713.90002441,388.20001221,738.00000000,0.00000000,0.00000000,90.49987793); //object(vgsxrefbballnet) (3)
CreateObject(3496,1714.09997559,399.29998779,738.00000000,0.00000000,0.00000000,90.49987793); //object(vgsxrefbballnet) (4)
CreateObject(3496,1677.19995117,399.29998779,738.00000000,0.00000000,0.00000000,268.99987793); //object(vgsxrefbballnet) (5)
CreateObject(3496,1677.00000000,388.10000610,738.00000000,0.00000000,0.00000000,268.99487305); //object(vgsxrefbballnet) (7)
CreateObject(3496,1677.19995117,379.20001221,738.00000000,0.00000000,0.00000000,268.99487305); //object(vgsxrefbballnet) (8)
CreateObject(3496,1677.00000000,368.10000610,738.00000000,0.00000000,0.00000000,269.24487305); //object(vgsxrefbballnet) (9)
CreateObject(4100,1672.95996094,397.14001465,739.73004150,0.00000000,0.00000000,50.00000000); //object(meshfence1_lan) (1)
CreateObject(4100,1672.95996094,383.40011597,739.70001221,0.00000000,0.00000000,49.99877930); //object(meshfence1_lan) (2)
CreateObject(4100,1672.90026855,370.88998413,739.70001221,0.00000000,0.00000000,49.99877930); //object(meshfence1_lan) (3)
CreateObject(2114,1678.19995117,367.79998779,738.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(basketball) (2)
CreateObject(2114,1681.09997559,398.10000610,738.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(basketball) (3)
CreateObject(3819,1694.40002441,407.29998779,738.90002441,0.00000000,0.00000000,89.99975586); //object(bleacher_sfsx) (3)
CreateObject(933,1715.30004883,404.89999390,737.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cableroll) (1)
CreateObject(2676,1673.19995117,405.89999390,738.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(proc_rubbish_8) (1)
CreateObject(18252,1637.90002441,319.60000610,742.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cuntwjunk08) (1)
CreateObject(1280,1690.80004883,364.70001221,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (1)
CreateObject(1280,1698.19995117,364.60000610,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (2)
CreateObject(1280,1690.79980469,384.19921875,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (3)
CreateObject(1280,1697.90002441,384.70001221,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (4)
CreateObject(1280,1698.00000000,402.60000610,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.25000000); //object(parkbench1) (5)
CreateObject(1280,1691.00000000,402.70001221,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (6)
CreateObject(1280,1690.80004883,383.00000000,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (7)
CreateObject(1280,1697.90002441,382.89999390,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (8)
CreateObject(1810,1716.50000000,404.10000610,738.00000000,0.00000000,0.00000000,251.75000000); //object(cj_foldchair) (1)
CreateObject(1810,1714.30004883,405.79998779,738.00000000,0.00000000,0.00000000,59.74621582); //object(cj_foldchair) (2)
CreateObject(10252,1618.90002441,428.20001221,739.59997559,0.00000000,0.00000000,178.75000000); //object(china_town_gateb) (1)
CreateObject(8151,1635.59997559,387.79998779,742.29998779,0.00000000,0.00000000,179.75000000); //object(vgsselecfence05) (1)
CreateObject(8151,1704.50000000,379.29998779,742.40002441,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(vgsselecfence05) (2)
CreateObject(8262,1667.69995117,431.39999390,741.09997559,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(vgsselecfence13) (1)
CreateObject(11484,1658.00000000,441.39999390,730.39001465,0.00000000,0.00000000,91.24645996); //object(dam_turbine_4) (8)
CreateObject(10828,1631.69995117,442.39999390,746.79998779,0.00000000,0.00000000,0.50000000); //object(drydock1_sfse) (6)
CreateObject(1472,1649.21997070,442.85012817,748.91003418,0.00000000,0.00000000,92.75000000); //object(dyn_porch_1) (1)
CreateObject(1472,1649.25000000,442.10000610,748.90124512,0.00000000,0.00000000,92.74658203); //object(dyn_porch_1) (2)
CreateObject(1472,1634.30004883,442.10000610,749.90002441,0.00000000,0.00000000,88.99658203); //object(dyn_porch_1) (3)
CreateObject(1472,1634.30004883,442.70001221,749.90405273,0.00000000,0.00000000,88.99475098); //object(dyn_porch_1) (5)
CreateObject(3114,1618.39941406,437.89941406,750.02996826,0.00000000,0.00000000,357.99499512); //object(carrier_lift2_sfse) (1)
CreateObject(16093,1624.90002441,435.00000000,752.09997559,0.00000000,0.00000000,358.25000000); //object(a51_gatecontrol) (1)
CreateObject(16638,1624.93945312,434.04980469,750.35003662,0.00000000,0.00000000,358.24768066); //object(a51_gatecon_a) (1)
CreateObject(1806,1624.09997559,436.70001221,752.20001221,0.00000000,0.00000000,0.50003052); //object(med_office_chair) (1)
CreateObject(1806,1625.59997559,436.70001221,752.20001221,0.00000000,0.00000000,0.49987793); //object(med_office_chair) (2)
CreateObject(3425,1642.19995117,318.00000000,749.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(nt_windmill) (1)
CreateObject(4889,1681.79980469,307.59960938,742.59997559,0.00000000,0.00000000,198.99536133); //object(dwntwnbit2b_las) (1)
CreateObject(16325,1618.50000000,425.50000000,738.09997559,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(des_quarryhut02) (1)
CreateObject(5710,1740.19995117,312.70001221,743.50000000,0.00000000,0.00000000,300.00000000); //object(cem01_law) (1)
CreateObject(5835,1795.00000000,352.69921875,745.90002441,0.00000000,0.00000000,353.49060059); //object(ci_astage) (1)
CreateObject(5835,1791.00000000,393.00000000,745.90002441,0.00000000,0.00000000,353.49060059); //object(ci_astage) (2)
CreateObject(8575,1675.09997559,466.70001221,744.50000000,0.00000000,0.00000000,90.50000000); //object(vgstrainstation) (1)
CreateObject(7996,1727.59997559,506.20001221,735.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgssairportland03) (9)
CreateObject(8578,1780.79980469,425.79980469,745.29998779,0.00000000,0.00000000,353.74877930); //object(vgstrainstation3) (1)
CreateObject(5835,1831.00000000,404.79980469,745.29998779,0.00000000,0.00000000,79.49157715); //object(ci_astage) (3)
CreateObject(10631,1773.19995117,452.29998779,733.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ammunation_sfs) (1)
CreateObject(11088,1775.19921875,466.79980469,744.59997559,0.00000000,0.00000000,87.49511719); //object(cf_ext_dem_sfs) (1)
CreateObject(11487,1701.09997559,442.29998779,730.40002441,0.00000000,359.74731445,90.24871826); //object(dam_turbine_1) (5)
CreateObject(11484,1753.39941406,404.37414551,730.33001709,0.00000000,0.00000000,233.98852539); //object(dam_turbine_4) (9)
CreateObject(1472,1753.50000000,395.29980469,749.00000000,0.00000000,0.00000000,180.24169922); //object(dyn_porch_1) (6)
CreateObject(11484,1753.69995117,361.50000000,730.34002686,0.00000000,0.00000000,180.73681641); //object(dam_turbine_4) (10)
CreateObject(1472,1753.50000000,394.63000488,749.02001953,0.00000000,0.00000000,0.48889160); //object(dyn_porch_1) (8)
CreateObject(11427,1586.80004883,383.60000610,745.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(des_adobech) (1)
CreateObject(11454,1591.09997559,404.60000610,738.00000000,0.00000000,0.00000000,91.00000000); //object(des_nwmedcen) (1)
CreateObject(12805,1565.30004883,405.39999390,737.09997559,0.00000000,0.00000000,268.25000000); //object(ce_bigshed1) (1)
CreateObject(12925,1766.30004883,326.89999390,738.00000000,0.00000000,0.00000000,34.00000000); //object(sw_shed01) (1)
CreateObject(3517,1715.09997559,309.10000610,749.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ceasertree02_lvs) (1)
CreateObject(12925,1719.00000000,300.20001221,738.00000000,0.00000000,0.00000000,33.99719238); //object(sw_shed01) (2)
CreateObject(3517,1626.09997559,315.29998779,749.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ceasertree02_lvs) (2)
CreateObject(3517,1592.00000000,354.10000610,749.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ceasertree02_lvs) (3)
CreateObject(736,1592.90002441,348.29998779,749.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ceasertree01_lvs) (1)
CreateObject(736,1605.40002441,343.10000610,749.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ceasertree01_lvs) (2)
CreateObject(736,1727.40002441,483.39999390,748.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ceasertree01_lvs) (3)
CreateObject(726,1748.30004883,485.70001221,737.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(tree_hipoly19) (1)
CreateObject(691,1751.40002441,449.20001221,737.90002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(sm_veg_tree4_big) (1)
CreateObject(11469,1653.59997559,469.00000000,737.90002441,0.00000000,0.00000000,122.00000000); //object(des_bullgrill_) (1)
CreateObject(11487,1723.80004883,333.60000610,730.40002441,0.00000000,359.74731445,163.49865723); //object(dam_turbine_1) (8)
CreateObject(1472,1748.50000000,353.60000610,748.90002441,0.00000000,0.00000000,309.00000000); //object(dyn_porch_1) (9)
CreateObject(1472,1749.10998535,352.82986450,748.90100098,0.00000000,0.00000000,308.99597168); //object(dyn_porch_1) (10)
CreateObject(1472,1749.19995117,354.10000610,749.00000000,0.00000000,0.00000000,133.74597168); //object(dyn_porch_1) (11)
CreateObject(1472,1749.77001953,353.50000000,749.01000977,0.00000000,0.00000000,133.74206543); //object(dyn_porch_1) (12)
CreateObject(1473,1722.09997559,324.70001221,748.79998779,0.00000000,88.75009155,97.00000000); //object(dyn_porch_1b) (1)
CreateObject(1473,1720.40002441,325.25000000,748.79998779,0.00000000,88.74755859,96.99829102); //object(dyn_porch_1b) (2)
CreateObject(1472,1714.59997559,336.10000610,749.09997559,0.00000000,0.00000000,272.74597168); //object(dyn_porch_1) (13)
CreateObject(1472,1715.40002441,336.10000610,749.08996582,0.00000000,0.00000000,90.99108887); //object(dyn_porch_1) (14)
CreateObject(11484,1681.30004883,336.50000000,730.29998779,0.00000000,0.00000000,87.51538086); //object(dam_turbine_4) (13)
CreateObject(11484,1638.50000000,337.60000610,730.29901123,0.00000000,0.00000000,86.76159668); //object(dam_turbine_4) (14)
CreateObject(1472,1714.59997559,335.00000000,749.09698486,0.00000000,0.00000000,272.74108887); //object(dyn_porch_1) (15)
CreateObject(1472,1715.40002441,334.89999390,749.09594727,0.00000000,0.00000000,90.99108887); //object(dyn_porch_1) (16)
CreateObject(1472,1672.69995117,337.10000610,748.90002441,0.00000000,0.00000000,89.23876953); //object(dyn_porch_1) (17)
CreateObject(1472,1671.90002441,337.10000610,748.90100098,0.00000000,0.00000000,268.23645020); //object(dyn_porch_1) (18)
CreateObject(1472,1671.85998535,335.79998779,748.90002441,0.00000000,0.00000000,268.23120117); //object(dyn_porch_1) (19)
CreateObject(1472,1672.69995117,335.75000000,748.89001465,0.00000000,0.00000000,89.23645020); //object(dyn_porch_1) (20)
CreateObject(1472,1629.00000000,337.39999390,748.91003418,0.00000000,0.00000000,268.23120117); //object(dyn_porch_1) (21)
CreateObject(1472,1629.80004883,337.29998779,748.90002441,0.00000000,0.00000000,89.48120117); //object(dyn_porch_1) (22)
CreateObject(12805,1594.89941406,315.59960938,737.29998779,0.00000000,0.00000000,322.24548340); //object(ce_bigshed1) (2)
CreateObject(12912,1825.69995117,337.20001221,749.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(sw_silo04) (1)
CreateObject(7238,1779.30004883,301.10000610,751.59997559,0.00000000,0.00000000,53.99963379); //object(vegasplant02) (1)
CreateObject(3287,1699.90002441,305.70001221,751.90002441,0.00000000,0.00000000,104.00000000); //object(cxrf_oiltank) (1)
CreateObject(1483,1606.30004883,380.29998779,739.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_garrage2) (1)
CreateObject(1368,1605.59997559,378.29998779,738.70001221,0.00000000,0.00000000,89.24743652); //object(cj_blocker_bench) (1)
CreateObject(1368,1605.69995117,382.20001221,738.70001221,0.00000000,0.00000000,89.24743652); //object(cj_blocker_bench) (2)
CreateObject(3749,1732.59997559,449.50000000,743.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(clubgate01_lax) (1)
CreateObject(2959,1617.80004883,428.89999390,738.90002441,0.00000000,0.00000000,269.00000000); //object(rider1_door) (1)
CreateObject(988,1735.50000000,451.89999390,738.90002441,0.00000000,0.00000000,180.99755859); //object(ws_apgate) (2)
CreateObject(988,1729.90002441,451.79998779,738.90002441,0.00000000,0.00000000,180.99426270); //object(ws_apgate) (3)
CreateObject(3994,1736.30004883,504.89999390,738.00000000,0.00000000,0.00000000,266.00000000); //object(roads06_lan) (1)
CreateObject(12805,1717.00000000,533.19921875,738.29998779,0.00000000,0.00000000,268.24218750); //object(ce_bigshed1) (3)
CreateObject(12805,1776.50000000,521.40002441,738.29998779,0.00000000,0.00000000,265.24768066); //object(ce_bigshed1) (4)
CreateObject(3994,1744.00000000,623.79998779,738.00000000,0.00000000,0.00000000,265.99548340); //object(roads06_lan) (2)
CreateObject(12805,1781.09960938,608.89941406,738.29998779,0.00000000,0.00000000,265.24291992); //object(ce_bigshed1) (5)
CreateObject(12805,1723.59997559,623.70001221,738.29998779,0.00000000,0.00000000,267.24291992); //object(ce_bigshed1) (6)
CreateObject(1280,1686.69995117,430.00000000,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (11)
CreateObject(1280,1680.30004883,430.10000610,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (12)
CreateObject(1280,1656.80004883,430.29998779,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (13)
CreateObject(1280,1668.09997559,429.70001221,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (14)
CreateObject(1280,1713.30004883,429.00000000,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (15)
CreateObject(1280,1723.80004883,428.79998779,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (16)
CreateObject(1280,1699.59997559,429.60000610,738.40002441,0.00000000,0.00000000,90.24719238); //object(parkbench1) (17)
CreateObject(1280,1736.69995117,349.00000000,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (18)
CreateObject(1280,1723.69995117,349.10000610,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (19)
CreateObject(1280,1711.19995117,349.20001221,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (20)
CreateObject(1280,1708.00000000,349.10000610,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (21)
CreateObject(1280,1689.00000000,349.50000000,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (22)
CreateObject(1280,1664.50000000,349.89999390,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (23)
CreateObject(1280,1632.09997559,350.10000610,738.40002441,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(parkbench1) (24)
CreateObject(14401,1742.19995117,356.29998779,738.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(bench1) (7)
CreateObject(14401,1719.59997559,395.39999390,738.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(bench1) (8)
CreateObject(14401,1680.40002441,408.89999390,738.29998779,0.00000000,0.00000000,91.50000000); //object(bench1) (9)
CreateObject(14401,1667.69995117,372.60000610,738.29998779,0.00000000,0.00000000,180.24963379); //object(bench1) (10)
CreateObject(14401,1705.19995117,359.79998779,738.29998779,0.00000000,0.00000000,271.99722290); //object(bench1) (11)
CreateObject(14401,1741.40002441,423.20001221,738.29998779,0.00000000,0.00000000,180.24719238); //object(bench1) (12)
CreateObject(11392,1642.69995117,387.39999390,738.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(hubfloorstains_sfse) (1)
CreateObject(8575,1580.00000000,499.50000000,744.40002441,0.00000000,0.00000000,177.24902344); //object(vgstrainstation) (2)
CreateObject(3066,1702.80004883,321.79998779,739.00000000,0.00000000,0.00000000,280.00000000); //object(ammotrn_obj) (1)
CreateObject(10828,1616.09997559,435.39999390,746.79998779,0.00000000,0.00000000,0.49987793); //object(drydock1_sfse) (8)
CreateObject(1472,1598.40002441,435.89999390,748.79998779,0.00000000,0.00000000,268.98120117); //object(dyn_porch_1) (23)
CreateObject(1472,1598.40002441,434.89999390,748.79699707,0.00000000,0.00000000,268.97827148); //object(dyn_porch_1) (24)
CreateObject(1472,1601.40002441,435.29998779,749.90002441,0.00000000,0.00000000,268.97827148); //object(dyn_porch_1) (25)
CreateObject(2954,1593.89941406,430.81933594,748.40002441,0.00000000,0.00000000,310.49560547); //object(kmb_ot) (3)
CreateObject(1483,1606.19995117,400.89999390,739.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_garrage2) (2)
CreateObject(1368,1605.80004883,398.89999390,738.70001221,0.00000000,0.00000000,89.24743652); //object(cj_blocker_bench) (3)
CreateObject(1368,1605.69995117,403.00000000,738.70001221,0.00000000,0.00000000,89.24743652); //object(cj_blocker_bench) (4)
CreateObject(2954,402.59960938,138.95898438,888.20001221,0.00000000,0.00000000,269.49462891); //object(kmb_ot) (4)
CreateObject(2959,390.79980469,139.00000000,888.20001221,0.00000000,0.00000000,90.49987793); //object(rider1_door) (2)
CreateObject(2886,403.60000610,139.19999695,889.90002441,0.00000000,0.00000000,90.75000000); //object(sec_keypad) (3)
CreateObject(5844,1687.19995117,378.39999390,738.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lawnmart_alpha) (1)
CreateObject(5088,1741.30004883,379.29998779,746.79998779,0.00000000,0.00000000,100.00000000); //object(alphbrk5_las) (1)
CreateObject(3785,1593.59997559,430.50000000,750.79998779,0.00000000,0.00000000,331.75000000); //object(bulkheadlight) (1)
CreateObject(17897,1612.80004883,398.29998779,738.00000000,0.00000000,0.00000000,191.99996948); //object(cparkshit_alpha) (1)
CreateObject(3459,1664.90002441,384.00000000,744.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgntelepole1) (2)
CreateObject(2231,1664.80004883,383.79998779,748.40002441,25.25000000,0.00000000,245.50000000); //object(swank_speaker_3) (1)
CreateObject(2231,1664.90002441,384.29998779,748.40002441,25.24658203,0.00000000,68.99499512); //object(swank_speaker_3) (2)
CreateObject(2231,1665.09997559,383.89999390,748.40002441,25.24658203,0.00000000,329.24499512); //object(swank_speaker_3) (3)
CreateObject(2231,1664.59997559,384.00000000,748.40002441,25.24658203,0.00000000,159.24499512); //object(swank_speaker_3) (4)
CreateObject(2230,1747.50000000,354.79998779,748.09997559,0.00000000,0.00000000,58.50000000); //object(swank_speaker_2) (2)
CreateObject(2230,1747.69921875,354.69921875,748.10095215,0.00000000,0.00000000,58.49670410); //object(swank_speaker_2) (3)
CreateObject(12805,1688.19995117,536.50000000,738.29998779,0.00000000,0.00000000,268.24768066); //object(ce_bigshed1) (7)
CreateObject(12805,1559.30004883,330.20001221,737.29998779,0.00000000,0.00000000,276.24548340); //object(ce_bigshed1) (8)
CreateObject(1290,1713.40002441,418.00000000,744.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lamppost2) (1)
CreateObject(1290,1728.80004883,361.79998779,744.00000000,0.00000000,0.00000000,56.00000000); //object(lamppost2) (2)
CreateObject(1290,1636.09997559,369.60000610,744.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lamppost2) (3)
CreateObject(1290,1643.30004883,412.29998779,744.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lamppost2) (4)
CreateObject(1616,1635.19995117,428.20001221,749.79998779,0.00000000,0.00000000,156.00000000); //object(nt_securecam1_01) (3)
CreateObject(13367,1773.40002441,304.89999390,749.90002441,0.00000000,0.00000000,123.99719238); //object(sw_watertower01) (1)
CreateObject(12805,1762.00000000,673.00000000,738.29998779,0.00000000,0.00000000,329.24291992); //object(ce_bigshed1) (5)
CreateObject(8575,1622.19995117,545.40002441,744.40002441,0.00000000,0.00000000,98.49902344); //object(vgstrainstation) (2)
CreateObject(18252,1606.69995117,467.60000610,742.09997559,0.00000000,0.00000000,186.00000000); //object(cuntwjunk08) (1)
CreateObject(5835,1828.00000000,460.10000610,738.29998779,0.00000000,0.00000000,79.49157715); //object(ci_astage) (3)
CreateObject(5835,1819.40002441,520.09997559,744.50000000,0.00000000,0.00000000,79.49157715); //object(ci_astage) (3)
CreateObject(11088,1613.40002441,516.79998779,744.59997559,0.00000000,0.00000000,11.49511719); //object(cf_ext_dem_sfs) (1)
CreateObject(5844,1661.59960938,415.69921875,738.20001221,0.00000000,0.00000000,311.99523926); //object(lawnmart_alpha) (2)
CreateObject(5835,1722.69995117,276.00000000,744.40002441,0.00000000,0.00000000,9.49609375); //object(ci_astage) (1)
CreateObject(5835,1668.40002441,268.50000000,744.40002441,0.00000000,0.00000000,9.49218750); //object(ci_astage) (1)
CreateObject(12805,1620.30004883,246.10000610,739.09997559,0.00000000,0.00000000,340.24548340); //object(ce_bigshed1) (2)
CreateObject(4889,1634.00000000,272.00000000,742.59997559,0.00000000,0.00000000,264.99536133); //object(dwntwnbit2b_las) (1)
CreateObject(971,287.60000610,38.90000153,918.79998779,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(subwaygate) (3)
CreateObject(10558,310.39999390,55.20000076,913.29998779,0.00000000,270.74707031,89.99450684); //object(tbnsfs) (52)
CreateObject(18088,487.50000000,97.00000000,886.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_changing_room) (1)
CreateObject(1997,485.29998779,98.09999847,884.70001221,0.00000000,0.00000000,88.50000000); //object(hos_trolley) (1)
CreateObject(1649,489.89941406,96.69921875,886.40002441,0.00000000,0.00000000,270.99426270); //object(wglasssmash) (3)
CreateObject(1649,489.89941406,96.69921875,886.40002441,0.00000000,0.00000000,270.99975586); //object(wglasssmash) (4)
CreateObject(1963,488.20001221,95.40000153,885.09997559,0.00000000,0.00000000,179.75000000); //object(est_desk) (1)
CreateObject(1964,487.79980469,95.19921875,885.70001221,0.00000000,0.00000000,179.49462891); //object(est_dsk_stuf) (1)
CreateObject(1893,486.29998779,96.59999847,889.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(shoplight1) (1)
CreateObject(2007,484.39941406,94.39941406,884.70001221,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(filing_cab_nu01) (2)
CreateObject(2163,489.50000000,98.30000305,884.70001221,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(med_office_unit_2) (1)
CreateObject(2002,484.39941406,95.09960938,884.70001221,0.00000000,0.00000000,89.49462891); //object(water_coolnu) (1)
CreateObject(2518,486.60000610,98.19999695,885.00000000,0.00000000,0.00000000,358.75000000); //object(cj_b_sink2) (4)
CreateObject(1556,487.50000000,98.83599854,884.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext18) (1)
CreateObject(1556,483.95996094,95.59960938,884.71997070,0.00000000,0.00000000,92.24670410); //object(gen_doorext18) (2)
CreateObject(1671,488.29998779,94.30000305,885.20001221,0.00000000,0.00000000,180.75001526); //object(swivelchair_a) (1)
CreateObject(1721,489.00000000,96.40000153,884.70001221,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(est_chair1) (1)
CreateObject(2267,487.39999390,94.09999847,887.59997559,349.75009155,0.25405884,181.29519653); //object(frame_wood_3) (2)
CreateObject(2749,488.79998779,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,62.00000000); //object(cj_hairspray) (1)
CreateObject(2751,486.10000610,94.19999695,886.40002441,0.00000000,0.00000000,251.99998474); //object(cj_hairscream) (1)
CreateObject(2752,488.60000610,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray2) (1)
CreateObject(2749,488.39999390,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray) (2)
CreateObject(2752,488.20001221,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray2) (2)
CreateObject(2751,486.39999390,94.19999695,886.40002441,0.00000000,0.00000000,251.99890137); //object(cj_hairscream) (2)
CreateObject(2751,486.70001221,94.19999695,886.40002441,0.00000000,0.00000000,251.99890137); //object(cj_hairscream) (3)
CreateObject(2751,487.00000000,94.19999695,886.40002441,0.00000000,0.00000000,251.99890137); //object(cj_hairscream) (4)
CreateObject(2749,488.00000000,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray) (3)
CreateObject(2752,487.79998779,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray2) (3)
CreateObject(2749,487.60000610,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray) (4)
CreateObject(2752,487.39941406,94.29980469,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray2) (4)
CreateObject(2749,487.20001221,94.30000305,886.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_hairspray) (5)
CreateObject(1556,390.79980469,135.39941406,888.20001221,0.00000000,0.00000000,180.24670410); //object(gen_doorext18) (2)

/*
Created By Rapido
*/
[/code]
Spawn locations:
0:02
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”301.89999389648″ posY=”51.299999237061″ posZ=”909.90002441406″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

2:32 (corridor)
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”382.39999389648″ posY=”137.19999694824″ posZ=”888.79998779297″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

2:36
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”380.70001220703″ posY=”119.5″ posZ=”874.29998779297″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

3:46 (gym)
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”396.79998779297″ posY=”141.19999694824″ posZ=”879.79998779297″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

4:10
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”484.79998779297″ posY=”96.099998474121″ posZ=”885.29998779297″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

4:28
[code]interior=”5″ dimension=”0″ posX=”1618.5″ posY=”428.10000610352″ posZ=”739.40002441406″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

5:45
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”368.5″ posY=”208.30000305176″ posZ=”879.70001220703″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

6:09
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”448.89999389648″ posY=”219.5″ posZ=”880.09997558594″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

6:51
[code]interior=”5″ dimension=”0″ posX=”1594.0999755859″ posY=”429.89999389648″ posZ=”749″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

8:35
[code]interior=”7″ dimension=”0″ posX=”260.89999389648″ posY=”51″ posZ=”915.09997558594″ rotX=”0″ rotY=”0″ rotZ=”0″[/code]

[MAP]Night Clup

[MAP]Night Clup

CreateObject(2773,-2635.19995117,1403.40002441,906.00000000,0.00000000,0.00000000,0.75000000); //object(cj_airprt_bar) (1)
CreateObject(2773,-2638.50000000,1403.40002441,906.00000000,0.00000000,0.00000000,0.74707031); //object(cj_airprt_bar) (5)
CreateObject(3278,-2633.69995117,1407.09997559,906.79998779,0.00000000,0.00000000,269.75000000); //object(des_warewin) (1)
CreateObject(3278,-2633.69921875,1405.09960938,906.79998779,0.00000000,0.00000000,269.49462891); //object(des_warewin) (2)
CreateObject(2780,-2679.69995117,1399.80004883,910.50000000,31.25000000,0.00000000,148.00000000); //object(cj_smoke_mach) (1)
CreateObject(2780,-2679.80004883,1420.50000000,910.09997559,31.24511719,0.00000000,33.99685669); //object(cj_smoke_mach) (2)
CreateObject(3534,-2677.39990234,1416.00000000,912.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trdlamp01) (2)
CreateObject(3534,-2677.39990234,1404.59997559,912.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trdlamp01) (3)
CreateObject(1826,-2677.80004883,1401.59997559,906.59997559,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(kb_table1) (1)
CreateObject(14820,-2677.69995117,1402.19995117,907.50000000,0.00000000,0.00000000,270.25003052); //object(dj_stuff) (1)
CreateObject(1541,-2656.89990234,1408.00000000,907.09997559,0.00000000,0.00000000,44.00000000); //object(cj_beer_taps_1) (1)
CreateObject(1669,-2658.19921875,1405.19921875,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl1) (1)
CreateObject(1668,-2659.89941406,1405.09960938,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propvodkabotl1) (1)
CreateObject(1667,-2659.09960938,1405.00000000,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (1)
CreateObject(1666,-2664.19921875,1409.29980469,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propbeerglass1) (1)
CreateObject(1665,-2664.50000000,1410.19921875,906.40002441,0.00000000,0.00000000,193.99658203); //object(propashtray1) (1)
CreateObject(1664,-2664.29980469,1410.79980469,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl2) (1)
CreateObject(1546,-2658.60009766,1415.50000000,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_pint_glass) (1)
CreateObject(1543,-2659.89941406,1415.59960938,906.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_2) (1)
CreateObject(1455,-2659.19921875,1415.59960938,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (1)
CreateObject(1544,-2654.19995117,1410.80004883,906.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_1) (1)
CreateObject(1543,-2654.00000000,1409.69921875,906.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_2) (2)
CreateObject(1664,-2654.59960938,1412.39941406,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl2) (2)
CreateObject(1455,-2654.69995117,1413.50000000,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (2)
CreateObject(1544,-2655.09960938,1414.59960938,906.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_1) (2)
CreateObject(1667,-2653.89941406,1410.79980469,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (2)
CreateObject(1667,-2656.10009766,1414.59997559,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (3)
CreateObject(1544,-2654.59960938,1408.19921875,906.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_1) (3)
CreateObject(1669,-2654.59960938,1407.39941406,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl1) (3)
CreateObject(1667,-2654.79980469,1406.09960938,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (4)
CreateObject(1668,-2656.09960938,1405.89941406,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propvodkabotl1) (2)
CreateObject(1541,-2656.89990234,1412.50000000,907.20001221,0.00000000,0.00000000,136.99475098); //object(cj_beer_taps_1) (2)
CreateObject(1541,-2661.39990234,1412.50000000,907.20001221,0.00000000,0.00000000,228.74401855); //object(cj_beer_taps_1) (3)
CreateObject(1545,-2661.39990234,1408.00000000,907.09997559,0.00000000,0.00000000,318.00000000); //object(cj_b_optic1) (1)
CreateObject(2724,-2640.69995117,1419.90002441,917.90002441,0.00000000,0.00000000,309.00000000); //object(lm_stripchair) (1)
CreateObject(2724,-2644.89990234,1425.19995117,917.90002441,0.00000000,0.00000000,308.99597168); //object(lm_stripchair) (2)
CreateObject(2724,-2654.60009766,1429.30004883,917.90002441,0.00000000,0.00000000,359.49597168); //object(lm_stripchair) (3)
CreateObject(2724,-2660.89990234,1430.00000000,917.90002441,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(lm_stripchair) (4)
CreateObject(2724,-2667.30004883,1430.30004883,917.90002441,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(lm_stripchair) (5)
CreateObject(2724,-2673.69995117,1429.59997559,917.90002441,0.00000000,0.00000000,359.49462891); //object(lm_stripchair) (6)
CreateObject(2724,-2638.80004883,1395.59997559,917.90002441,0.00000000,0.00000000,227.49462891); //object(lm_stripchair) (7)
CreateObject(2725,-2652.19995117,1419.59997559,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (2)
CreateObject(2725,-2658.89990234,1420.30004883,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (3)
CreateObject(2725,-2665.19921875,1417.59960938,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (4)
CreateObject(2725,-2665.69995117,1403.50000000,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (5)
CreateObject(2725,-2659.89990234,1401.09997559,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (6)
CreateObject(2725,-2653.19995117,1402.09997559,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (7)
CreateObject(2725,-2647.50000000,1411.50000000,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (8)
CreateObject(3534,-2659.19921875,1405.79980469,910.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trdlamp01) (1)
CreateObject(3534,-2655.00000000,1410.19995117,910.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trdlamp01) (1)
CreateObject(3534,-2659.09960938,1414.79980469,910.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trdlamp01) (1)
CreateObject(3534,-2663.69921875,1410.29980469,910.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trdlamp01) (1)
CreateObject(2207,-2646.80004883,1391.59997559,917.40002441,0.00000000,0.00000000,268.50000000); //object(med_office7_desk_1) (1)
CreateObject(2125,-2663.39990234,1404.80004883,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (1)
CreateObject(2125,-2661.60009766,1404.69995117,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (2)
CreateObject(2125,-2659.80004883,1403.90002441,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (3)
CreateObject(2125,-2658.50000000,1403.90002441,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (4)
CreateObject(2125,-2657.19995117,1404.50000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (5)
CreateObject(2125,-2655.69995117,1404.69995117,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (6)
CreateObject(2125,-2653.69995117,1406.09997559,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (7)
CreateObject(2125,-2653.60009766,1407.69995117,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (8)
CreateObject(2125,-2652.89941406,1409.19921875,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (9)
CreateObject(2125,-2652.89990234,1411.00000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (10)
CreateObject(2125,-2653.50000000,1412.50000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (11)
CreateObject(2125,-2653.69995117,1414.30004883,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (12)
CreateObject(2125,-2655.00000000,1416.00000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (13)
CreateObject(2125,-2656.50000000,1416.00000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (14)
CreateObject(2125,-2658.19995117,1416.59997559,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (15)
CreateObject(2125,-2659.80004883,1416.59997559,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (16)
CreateObject(2125,-2661.19995117,1416.09997559,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (17)
CreateObject(2125,-2663.10009766,1416.00000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (18)
CreateObject(2125,-2664.80004883,1414.90002441,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (19)
CreateObject(2125,-2664.80004883,1413.00000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (20)
CreateObject(2125,-2665.60009766,1410.90002441,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (21)
CreateObject(2125,-2665.60009766,1409.40002441,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (22)
CreateObject(2125,-2664.89990234,1408.19995117,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (23)
CreateObject(2125,-2664.69995117,1406.69995117,905.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_din_chair_1) (24)
CreateObject(2725,-2666.80004883,1420.40002441,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (9)
CreateObject(2725,-2662.19995117,1418.80004883,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (10)
CreateObject(2725,-2656.00000000,1418.09997559,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (11)
CreateObject(2725,-2650.00000000,1407.19995117,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (12)
CreateObject(2725,-2655.89990234,1400.19995117,905.70001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (13)
CreateObject(1714,-2645.39990234,1390.59997559,917.40002441,0.00000000,0.00000000,268.75000000); //object(kb_swivelchair1) (1)
CreateObject(1715,-2647.50000000,1389.19995117,917.40002441,0.00000000,0.00000000,176.00000000); //object(kb_swivelchair2) (1)
CreateObject(1715,-2647.39990234,1392.00000000,917.40002441,0.00000000,0.00000000,359.99548340); //object(kb_swivelchair2) (2)
CreateObject(1670,-2646.80004883,1391.09997559,918.20001221,0.00000000,0.00000000,138.00000000); //object(propcollecttable) (1)
CreateObject(1744,-2644.80004883,1391.00000000,919.70001221,0.00000000,0.00000000,271.50000000); //object(med_shelf) (1)
CreateObject(2081,-2647.10009766,1390.09997559,917.40002441,0.00000000,0.00000000,90.50000000); //object(coffee_swank_3) (1)
CreateObject(3028,-2645.10009766,1390.80004883,920.13977051,8.23425293,90.46691895,86.71508789); //object(katana_lhand) (1)
CreateObject(1978,-2659.39990234,1392.09997559,912.50000000,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(roulette_tbl) (1)
CreateObject(1979,-2658.05102539,1392.29516602,912.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(wheel_wee) (1)
CreateObject(1930,-2658.10009766,1391.30004883,912.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chip_stack13) (1)
CreateObject(1931,-2658.10009766,1391.50000000,912.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chip_stack14) (1)
CreateObject(1932,-2658.30004883,1391.59997559,912.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chip_stack15) (1)
CreateObject(1926,-2660.80004883,1391.69995117,912.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(pkr_chp_hi10) (1)
CreateObject(1925,-2660.69995117,1392.00000000,912.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(pkr_chp_hi09) (1)
CreateObject(1922,-2660.50000000,1391.69995117,912.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(pkr_chp_med12) (1)
CreateObject(1897,-2644.89990234,1393.90002441,912.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(wheel_support) (1)
CreateObject(1895,-2645.10009766,1394.00000000,913.50000000,0.00000000,0.00000000,270.25000000); //object(wheel_o_fortune) (1)
CreateObject(2188,-2651.30004883,1394.50000000,912.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(blck_jack) (1)
CreateObject(2967,-2646.60009766,1390.50000000,918.20001221,0.00000000,0.00000000,96.00000000); //object(mobile1993a) (2)
CreateObject(3525,-2636.39941406,1393.00000000,908.40002441,17.99560547,0.00000000,85.99548340); //object(exbrtorch01) (1)
CreateObject(3525,-2636.39990234,1388.80004883,908.40002441,17.99560547,0.00000000,85.99548340); //object(exbrtorch01) (2)
CreateObject(2604,-2632.79980469,1402.00000000,906.29998779,0.00000000,0.00000000,89.24743652); //object(cj_police_counter) (1)
CreateObject(2606,-2633.39990234,1401.40002441,907.40002441,23.75381470,180.27313232,91.13555908); //object(cj_police_counter2) (2)
CreateObject(14640,-2644.30004883,1391.80004883,918.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(chinafurn2) (1)
CreateObject(2606,-2633.39990234,1402.90002441,907.38024902,23.75244141,180.36914062,91.23156738); //object(cj_police_counter2) (3)
CreateObject(2356,-2631.39990234,1401.09997559,905.50000000,0.00000000,0.00000000,73.99523926); //object(police_off_chair) (4)
CreateObject(2356,-2631.50000000,1403.00000000,905.50000000,0.00000000,0.00000000,73.99291992); //object(police_off_chair) (5)
CreateObject(2609,-2632.89941406,1404.09960938,905.79998779,0.00000000,0.00000000,92.24670410); //object(cj_p_fileing1) (2)
CreateObject(2970,-2631.89990234,1408.59997559,905.50000000,0.00000000,0.00000000,268.75000000); //object(dts_bbdoor) (1)
CreateObject(2356,-2632.19995117,1405.90002441,905.50000000,0.00000000,0.00000000,73.99291992); //object(police_off_chair) (6)
CreateObject(1667,-2632.69995117,1404.09997559,906.61199951,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (4)
CreateObject(1892,-2637.30004883,1403.09997559,905.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(security_gatsh) (1)
CreateObject(1958,-2633.00000000,1404.19995117,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mxr_mix_body) (1)
CreateObject(2528,-2645.00000000,1426.50000000,905.50000000,0.00000000,0.00000000,310.99548340); //object(cj_toilet3) (1)
CreateObject(2528,-2644.00000000,1425.29980469,905.50000000,0.00000000,0.00000000,310.98999023); //object(cj_toilet3) (2)
CreateObject(2528,-2642.80004883,1424.00000000,905.50000000,0.00000000,0.00000000,310.98999023); //object(cj_toilet3) (3)
CreateObject(2596,-2632.89941406,1408.50000000,908.00000000,27.24609375,0.00000000,13.99658203); //object(cj_sex_tv) (1)
CreateObject(2755,-2641.89990234,1395.90002441,907.20001221,0.00000000,0.00000000,321.00000000); //object(dojo_wall) (1)
CreateObject(2755,-2639.69995117,1398.50000000,907.20001221,0.00000000,0.00000000,320.99853516); //object(dojo_wall) (2)
CreateObject(5020,-2642.30004883,1425.69995117,906.59997559,0.00000000,0.00000000,309.74853516); //object(mul_las) (1)
CreateObject(5020,-2643.30004883,1427.00000000,906.59997559,0.00000000,0.00000000,309.74853516); //object(mul_las) (2)
CreateObject(1492,-2643.69921875,1422.50000000,905.50000000,0.00000000,0.00000000,129.49588013); //object(gen_doorint02) (1)
CreateObject(1667,-2649.80004883,1407.09997559,906.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (2)
CreateObject(1667,-2650.10009766,1407.30004883,906.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (2)
CreateObject(1669,-2652.00000000,1419.69995117,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl1) (3)
CreateObject(1669,-2652.30004883,1419.59997559,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl1) (3)
CreateObject(1455,-2655.89990234,1418.00000000,906.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (1)
CreateObject(1455,-2656.00000000,1418.19995117,906.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dyn_glass) (1)
CreateObject(1543,-2658.80004883,1420.19995117,906.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_2) (1)
CreateObject(1543,-2659.00000000,1420.30004883,906.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_2) (1)
CreateObject(1544,-2662.10009766,1418.69995117,906.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_1) (2)
CreateObject(1544,-2662.30004883,1418.90002441,906.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_1) (2)
CreateObject(1544,-2666.89990234,1420.40002441,906.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_1) (2)
CreateObject(1664,-2665.10009766,1417.59997559,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl2) (1)
CreateObject(1664,-2665.30004883,1417.50000000,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl2) (1)
CreateObject(1664,-2666.69995117,1420.40002441,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl2) (1)
CreateObject(1666,-2665.80004883,1403.69995117,906.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propbeerglass1) (1)
CreateObject(1665,-2663.60009766,1407.00000000,906.40002441,0.00000000,0.00000000,193.99658203); //object(propashtray1) (1)
CreateObject(1668,-2665.69995117,1403.30004883,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propvodkabotl1) (1)
CreateObject(1668,-2663.69995117,1406.00000000,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propvodkabotl1) (1)
CreateObject(1669,-2662.50000000,1405.80004883,906.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl1) (1)
CreateObject(1666,-2663.69995117,1408.00000000,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propbeerglass1) (1)
CreateObject(1544,-2660.00000000,1401.30004883,906.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_1) (3)
CreateObject(1669,-2659.89990234,1401.00000000,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl1) (3)
CreateObject(1664,-2656.00000000,1400.19995117,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl2) (2)
CreateObject(1668,-2655.80004883,1400.09997559,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propvodkabotl1) (2)
CreateObject(1667,-2653.39990234,1402.09997559,906.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (4)
CreateObject(1667,-2653.10009766,1402.19995117,906.20001221,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (4)
CreateObject(1667,-2657.39990234,1405.90002441,906.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (1)
CreateObject(2232,-2679.50000000,1404.00000000,907.20001221,0.00000000,0.00000000,102.00000000); //object(med_speaker_4) (1)
CreateObject(2232,-2679.39990234,1400.69995117,907.20001221,0.00000000,0.00000000,67.24710083); //object(med_speaker_4) (2)
CreateObject(1543,-2678.00000000,1401.19995117,907.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_2) (1)
CreateObject(1824,-2652.00000000,1389.59997559,911.90002441,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(craps_table) (1)
CreateObject(1896,-2656.69995117,1391.50000000,912.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(wheel_table) (1)
CreateObject(1492,-2644.69921875,1423.79980469,905.50000000,0.00000000,0.00000000,129.49584961); //object(gen_doorint02) (1)
CreateObject(1492,-2645.79980469,1425.00000000,905.50000000,0.00000000,0.00000000,129.49588013); //object(gen_doorint02) (1)
CreateObject(5020,-2644.39990234,1428.19995117,906.59997559,0.00000000,0.00000000,309.74853516); //object(mul_las) (2)
CreateObject(3109,-2646.80004883,1426.30004883,906.70001221,0.00000000,0.00000000,43.00000000); //object(imy_la_door) (1)
CreateObject(2518,-2646.10009766,1421.09997559,905.59997559,0.00000000,0.00000000,219.99996948); //object(cj_b_sink2) (1)
CreateObject(2518,-2645.30004883,1421.80004883,905.59997559,0.00000000,0.00000000,219.99572754); //object(cj_b_sink2) (2)
CreateObject(2518,-2644.50000000,1422.50000000,905.59997559,0.00000000,0.00000000,219.99572754); //object(cj_b_sink2) (3)
CreateObject(1494,-2639.80004883,1417.50000000,905.50000000,0.00000000,0.00000000,129.00000000); //object(gen_doorint03) (1)
CreateObject(5020,-2638.39990234,1420.69995117,906.59997559,0.00000000,0.00000000,309.74853516); //object(mul_las) (2)
CreateObject(1494,-2640.80004883,1418.80004883,905.50000000,0.00000000,0.00000000,129.00000000); //object(gen_doorint03) (2)
CreateObject(5020,-2639.39990234,1422.00000000,906.59997559,0.00000000,0.00000000,309.74853516); //object(mul_las) (2)
CreateObject(1494,-2641.79980469,1420.00000000,905.50000000,0.00000000,0.00000000,128.99047852); //object(gen_doorint03) (3)
CreateObject(5020,-2640.39990234,1423.19995117,906.59997559,0.00000000,0.00000000,309.74853516); //object(mul_las) (2)
CreateObject(3109,-2642.80004883,1421.30004883,906.70001221,0.00000000,0.00000000,42.99499512); //object(imy_la_door) (2)
CreateObject(2518,-2641.30004883,1416.80004883,905.50000000,0.00000000,0.00000000,219.99572754); //object(cj_b_sink2) (5)
CreateObject(2518,-2642.00000000,1416.19995117,905.50000000,0.00000000,0.00000000,218.74572754); //object(cj_b_sink2) (6)
CreateObject(2518,-2640.69995117,1417.40002441,905.50000000,0.00000000,0.00000000,222.49330139); //object(cj_b_sink2) (7)
CreateObject(1543,-2647.50000000,1411.69995117,906.09997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_beer_b_2) (2)
CreateObject(1664,-2647.60009766,1411.40002441,906.29998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwinebotl2) (2)
CreateObject(2955,-2642.30004883,1394.90002441,918.50000000,0.00000000,0.00000000,49.25000000); //object(imy_compin) (1)
CreateObject(2955,-2640.50000000,1416.80004883,918.50000000,0.00000000,0.00000000,129.49621582); //object(imy_compin) (2)
CreateObject(2955,-2644.50000000,1421.69995117,918.59997559,0.00000000,0.00000000,129.49588013); //object(imy_compin) (3)
CreateObject(2955,-2658.00000000,1427.59997559,918.50000000,0.00000000,0.00000000,179.49584961); //object(imy_compin) (4)
CreateObject(2955,-2664.30004883,1427.90002441,918.59997559,0.00000000,0.00000000,179.49462891); //object(imy_compin) (5)
CreateObject(2955,-2670.69995117,1427.40002441,918.50000000,0.00000000,0.00000000,179.49462891); //object(imy_compin) (6)
CreateObject(2955,-2651.60009766,1428.50000000,918.59997559,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(imy_compin) (8)
CreateObject(2528,-2640.89990234,1421.69995117,905.50000000,0.00000000,0.00000000,310.98999023); //object(cj_toilet3) (2)
CreateObject(2528,-2639.89990234,1420.40002441,905.50000000,0.00000000,0.00000000,310.98999023); //object(cj_toilet3) (2)
CreateObject(2528,-2638.80004883,1419.19995117,905.50000000,0.00000000,0.00000000,310.98999023); //object(cj_toilet3) (2)
CreateObject(1713,-2661.89990234,1393.19995117,917.40002441,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(kb_couch04) (1)
CreateObject(1713,-2660.19995117,1389.09997559,917.40002441,0.00000000,0.00000000,180.50000000); //object(kb_couch04) (2)
CreateObject(2725,-2666.30004883,1399.69995117,917.79998779,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(lm_striptable) (4)
CreateObject(1961,-2677.96093750,1401.59973145,907.27398682,270.25024414,180.00000000,180.00000000); //object(record3) (1)
CreateObject(1667,-2666.10009766,1399.59997559,918.32006836,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (5)
CreateObject(1667,-2666.50000000,1399.59997559,918.32006836,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (6)
CreateObject(19317,-2679.52,1404.52,907.33,-11.00,8.00,145.00);
CreateObject(19423,-2677.78,1401.56,907.57,-1.10,4.00,251.00);
CreateObject(19465,-2645.04,1416.92,907.56,0.00,0.00,40.00);
CreateObject(19465,-2648.82,1421.72,907.57,0.00,0.00,40.00);
CreateObject(18651,-2672.58,1408.46,905.27,0.00,0.00,90.00);
CreateObject(18651,-2672.46,1412.26,905.27,0.00,0.00,91.00);
CreateObject(18651,-2685.10,1429.73,905.46,0.00,0.00,0.00);
CreateObject(18651,-2636.48,1391.07,905.46,0.00,0.00,0.00);
CreateObject(18651,-2665.62,1389.73,911.37,0.00,0.00,0.00);
CreateObject(18653,-2679.48,1400.22,906.57,0.00,0.00,200.00);
CreateObject(18653,-2679.35,1420.05,906.27,0.00,0.00,150.00);

Unity Station 7/24

Unity Station 7/24


RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5041, 1845.7891, -1855.6484, 15.9844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1531, 1850.0078, -1876.8359, 14.3594, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5059, 1841.1094, -1856.0469, 14.9375, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1268, 1841.3359, -1836.4609, 18.5625, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1825.9141, -1836.1875, 16.3203, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1560, 1834.1797, -1844.0781, 12.5703, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1561, 1834.1797, -1841.0625, 12.5703, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1259, 1841.3359, -1836.4609, 18.5625, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1843.7656, -1875.8672, 16.3984, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5043, 1843.3672, -1856.3203, 13.8750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5040, 1845.7891, -1855.6484, 15.9844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5042, 1850.5703, -1855.6797, 14.3672, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4983, 1961.0313, -1871.4063, 23.7734, 0.25);

CreateObject(3578,1831.59997559,-1869.69995117,11.72999954,15.99984741,0.26000977,271.17834473); //object(dockbarr1_la) (1)
CreateObject(3578,1831.52026367,-1865.11096191,11.75000000,15.99609375,0.25817871,270.67553711); //object(dockbarr1_la) (2)
CreateObject(12843,1852.11791992,-1844.40002441,12.60000038,0.00000000,0.00000000,270.50000000); //object(cos_liquorshop) (1)
CreateObject(12845,1852.59997559,-1841.50000000,14.60000038,0.00000000,0.00000000,270.50000000); //object(cos_liqinsidebits) (1)
CreateObject(12844,1852.09289551,-1841.42395020,14.56799984,0.00000000,0.00000000,270.50000000); //object(cos_liqinside) (1)
CreateObject(16475,1845.19995117,-1866.69995117,12.50000000,0.00000000,0.00000000,89.75000000); //object(des_stwnbowl) (2)
CreateObject(1691,1852.19921875,-1842.89941406,17.29999924,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_roofbit5) (1)
CreateObject(8417,1851.59960938,-1854.89941406,12.56000042,0.00000000,179.99450684,90.24719238); //object(bballcourt01_lvs) (1)
CreateObject(8417,1851.50000000,-1856.09997559,12.56000042,0.00000000,179.99450684,90.24719238); //object(bballcourt01_lvs) (2)
CreateObject(1259,1838.00000000,-1837.09997559,18.29999924,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(billbd1) (2)
CreateObject(4988,1839.80004883,-1837.09997559,24.60000038,0.00000000,0.00000000,189.99996948); //object(lasbillbrd1_las) (1)

[MAP]LS MALL Exterior

[MAP]LS MALL Exterior

 

CreateObject(8650,1438.59960938,-1480.89941406,16.10000038,0.00000000,0.00000000,347.49755859); //object(shbbyhswall06_lvs) (1)
CreateObject(8650,1438.59960938,-1480.89941406,18.29999924,0.00000000,179.99450684,167.49755859); //object(shbbyhswall06_lvs) (2)
CreateObject(8650,1438.59960938,-1480.89941406,12.19999981,0.00000000,0.00000000,347.49755859); //object(shbbyhswall06_lvs) (3)
CreateObject(8650,1438.59960938,-1480.89941406,14.39999962,0.00000000,179.99450684,167.49755859); //object(shbbyhswall06_lvs) (4)
CreateObject(13634,1122.89941406,-1532.09960938,25.89999962,0.00000000,0.00000000,95.74584961); //object(dirtstad02) (2)
CreateObject(3994,1136.09960938,-1562.29980469,26.10000038,85.74829102,151.89697266,208.03161621); //object(roads06_lan) (1)
CreateObject(3994,1060.80004883,-1496.40002441,24.20000076,274.27526855,6.71014404,82.43032837); //object(roads06_lan) (2)
CreateObject(3994,1060.80004883,-1496.40002441,14.00000000,274.27368164,6.70715332,82.42492676); //object(roads06_lan) (3)
CreateObject(5856,1417.39941406,-1467.59960938,12.89999962,0.00000000,0.00000000,351.49658203); //object(lawnspraydoor1) (2)
CreateObject(8417,1427.19995117,-1469.80004883,11.04000378,0.00000000,0.00000000,345.25000000); //object(bballcourt01_lvs) (1)
CreateObject(3095,1440.00000000,-1451.30004883,10.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(a51_jetdoor) (1)
CreateObject(3095,1430.50000000,-1493.00000000,10.50000000,0.00000000,0.00000000,16.25000000); //object(a51_jetdoor) (2)
CreateObject(3037,1417.40002441,-1467.90002441,13.19999981,0.00000000,359.75000000,351.75000000); //object(warehouse_door2b) (1)
CreateObject(3037,1423.30004883,-1462.59997559,13.19999981,0.00000000,359.74731445,87.49932861); //object(warehouse_door2b) (2)
CreateObject(3037,1433.59997559,-1463.09997559,13.19999981,0.00000000,359.74731445,87.49511719); //object(warehouse_door2b) (3)
CreateObject(3037,1437.59960938,-1463.19921875,13.19999981,0.00000000,359.74731445,87.49511719); //object(warehouse_door2b) (4)
CreateObject(3037,1435.30004883,-1473.19995117,13.19999981,0.00000000,359.74731445,89.99511719); //object(warehouse_door2b) (5)
CreateObject(3037,1425.50000000,-1473.09997559,13.19999981,0.00000000,359.74731445,89.99450684); //object(warehouse_door2b) (6)
CreateObject(3037,1421.69995117,-1473.19995117,13.19999981,0.00000000,359.74731445,89.99450684); //object(warehouse_door2b) (7)
CreateObject(3037,1430.50000000,-1493.09997559,13.19999981,0.00000000,359.74731445,61.99453735); //object(warehouse_door2b) (8)
CreateObject(3037,1426.59997559,-1491.00000000,13.19999981,0.00000000,359.74731445,61.99035645); //object(warehouse_door2b) (9)
CreateObject(3037,1417.90002441,-1487.50000000,13.19999981,0.00000000,359.74731445,73.99035645); //object(warehouse_door2b) (10)
CreateObject(3037,1408.30004883,-1484.80004883,13.19999981,0.00000000,359.74731445,74.48742676); //object(warehouse_door2b) (11)
CreateObject(3037,1406.50000000,-1484.50000000,13.19999981,0.00000000,359.74731445,74.48730469); //object(warehouse_door2b) (12)
CreateObject(3037,1403.40002441,-1478.40002441,13.19999981,0.00000000,359.74731445,344.48730469); //object(warehouse_door2b) (13)
CreateObject(3037,1406.09997559,-1468.50000000,13.19999981,0.00000000,359.74731445,344.98730469); //object(warehouse_door2b) (14)
CreateObject(3037,1409.09960938,-1457.00000000,13.19999981,0.00000000,359.74731445,345.48706055); //object(warehouse_door2b) (15)
CreateObject(3037,1415.59997559,-1452.19995117,13.19999981,0.00000000,359.74731445,89.74511719); //object(warehouse_door2b) (16)
CreateObject(3037,1425.80004883,-1452.19995117,10.89999962,0.00000000,359.74731445,89.99182129); //object(warehouse_door2b) (17)
CreateObject(3037,1435.69995117,-1452.00000000,10.89999962,0.00000000,359.74731445,89.98901367); //object(warehouse_door2b) (18)
CreateObject(3037,1438.50000000,-1452.09997559,10.89999962,0.00000000,359.74731445,89.98901367); //object(warehouse_door2b) (19)
CreateObject(3037,1443.19995117,-1457.30004883,10.89999962,0.00000000,359.74731445,176.23901367); //object(warehouse_door2b) (20)
CreateObject(3037,1443.09997559,-1458.59997559,10.89999962,0.00000000,359.74731445,176.23718262); //object(warehouse_door2b) (21)
CreateObject(3037,1408.19995117,-1460.30004883,13.19999981,0.00000000,359.74731445,345.48706055); //object(warehouse_door2b) (22)
CreateObject(955,1408.59997559,-1487.00000000,19.79999924,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_ext_sprunk) (1)
CreateObject(1340,1413.30004883,-1488.50000000,20.60000038,0.00000000,0.00000000,269.50003052); //object(chillidogcart) (2)
CreateObject(1256,1437.40002441,-1492.19995117,20.10000038,0.00000000,0.00000000,346.75000000); //object(stonebench1) (1)
CreateObject(1256,1439.09997559,-1485.69995117,20.10000038,0.00000000,0.00000000,346.74499512); //object(stonebench1) (2)
CreateObject(1256,1440.40002441,-1479.59997559,20.10000038,0.00000000,0.00000000,346.74499512); //object(stonebench1) (3)
CreateObject(1256,1399.80004883,-1493.80004883,20.10000038,0.00000000,0.50000000,208.74499512); //object(stonebench1) (4)
CreateObject(1970,1441.90002441,-1452.30004883,20.10000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dinerseat_1) (1)
CreateObject(1970,1437.80004883,-1452.30004883,20.10000038,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(dinerseat_1) (2)
CreateObject(1970,1442.90002441,-1456.00000000,20.10000038,0.00000000,0.00000000,267.00000000); //object(dinerseat_1) (3)
CreateObject(1970,1442.69995117,-1460.80004883,20.10000038,0.00000000,0.00000000,266.99523926); //object(dinerseat_1) (4)
CreateObject(1970,1442.30004883,-1464.69995117,20.10000038,0.00000000,0.00000000,262.99523926); //object(dinerseat_1) (5)
CreateObject(1970,1441.80004883,-1468.80004883,20.10000038,0.00000000,0.00000000,262.99072266); //object(dinerseat_1) (6)
CreateObject(1970,1441.19995117,-1472.69995117,20.10000038,0.00000000,0.00000000,261.24072266); //object(dinerseat_1) (7)

[Map] Pub[INT]

[Map] Pub[INT]


spawn: 816.90002441,-279.39999390,-34.90000153,
CreateObject(14655,817.00000000,-286.89941406,-33.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trukstp01) (1)
CreateObject(16151,822.89941406,-282.19921875,-34.79999924,0.00000000,0.00000000,0.24719238); //object(ufo_bar) (2)
CreateObject(16779,817.00000000,-283.19921875,-31.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(ufo_light02) (1)
CreateObject(2964,817.09960938,-283.89941406,-35.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(k_pooltablesm) (1)
CreateObject(14657,805.59960938,-282.59960938,-34.50000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cuntchairs) (1)
CreateObject(1337,818.09960938,-285.69921875,-34.90000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(1)
CreateObject(1337,818.19921875,-285.69921875,-34.90000153,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(2)
CreateObject(2999,817.90002441,-283.79998779,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(k_poolballstp05) (1)
CreateObject(3003,817.19921875,-284.09960938,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(k_poolballcue) (2)
CreateObject(2996,818.00000000,-283.89999390,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(k_poolballstp02) (2)
CreateObject(2995,818.00000000,-284.29998779,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(k_poolballstp01) (1)
CreateObject(1668,817.00000000,-284.29998779,-34.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propvodkabotl1) (1)
CreateObject(1667,811.09997559,-279.20001221,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (2)
CreateObject(1667,811.09997559,-279.60000610,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propwineglass1) (3)
CreateObject(1665,821.79998779,-279.50000000,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propashtray1) (2)
CreateObject(1666,822.00000000,-280.79998779,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(propbeerglass1) (1)
CreateObject(1546,822.29980469,-279.00000000,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_pint_glass) (1)
CreateObject(3278,817.79980469,-285.89941406,-32.49900055,0.00000000,0.00000000,180.49987793); //object(des_warewin) (1)
CreateObject(14638,817.79980469,-285.89941406,-35.20000076,0.00000000,0.00000000,89.74731445); //object(ab_mafsuitedoor) (1)
CreateObject(1728,813.50000000,-277.60000610,-35.20000076,0.00000000,0.00000000,0.25000000); //object(mrk_seating3) (1)
CreateObject(1728,818.50000000,-277.60000610,-35.20000076,0.00000000,0.00000000,0.24719238); //object(mrk_seating3) (2)
CreateObject(14806,821.29998779,-291.29998779,-34.09999847,0.00000000,0.00000000,179.75000000); //object(bdupshifi) (1)
CreateObject(1828,817.09997559,-281.79998779,-35.09999847,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(man_sdr_rug) (1)
CreateObject(1728,823.20001221,-287.10000610,-35.09999847,0.00000000,0.00000000,270.24719238); //object(mrk_seating3) (3)
CreateObject(1728,819.70001221,-289.10000610,-35.09999847,0.00000000,0.00000000,90.49719238); //object(mrk_seating3) (4)
CreateObject(3037,816.50000000,-273.79998779,-35.20000076,0.00000000,90.00000000,0.00000000); //object(warehouse_door2b) (1)
CreateObject(3037,815.90002441,-271.89999390,-34.00000000,0.49948120,359.99990845,359.99942017); //object(warehouse_door2b) (2)
CreateObject(3037,818.20001221,-271.70001221,-34.00000000,0.49438477,359.99450684,359.99450684); //object(warehouse_door2b) (3)
CreateObject(1536,816.29998779,-270.29998779,-35.20000076,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext15) (1)
CreateObject(1536,818.20001221,-270.39999390,-32.79999924,359.99890137,269.74978638,0.24996948); //object(gen_doorext15) (2)
CreateObject(1536,814.79998779,-270.39999390,-35.20000076,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gen_doorext15) (3)

[Map] Wang Auto Gallery’N Market

[Map] Wang Auto Gallery’N Market

 

///removes
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5931, 1114.3125, -1348.1016, 17.9844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 1085.7031, -1361.0234, 13.2656, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5810, 1114.3125, -1348.1016, 17.9844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5993, 1110.8984, -1328.8125, 13.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5811, 1131.1953, -1380.4219, 17.0703, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 1141.9844, -1346.1094, 13.2656, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 1148.6797, -1385.1875, 13.2656, 0.25);
///objects
CreateObject(11317,1120.5999800,-1365.5600600,23.6000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(carshow_sfse) (1)
CreateObject(5787,1090.0546900,-1310.5312500,17.5468800,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(melblok01_lawn) (1)
CreateObject(3458,1111.0000000,-1341.7998000,16.7800000,0.0000000,359.9950000,0.4940000); //object(vgncarshade1) (10)
CreateObject(3458,1111.2998000,-1336.7998000,16.7900000,0.0000000,359.9950000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (11)
CreateObject(3458,1133.8000500,-1356.0000000,16.8000000,359.5000000,359.9890000,0.4940000); //object(vgncarshade1) (12)
CreateObject(3458,1130.0000000,-1351.0000000,16.8000000,0.0000000,359.9890000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (13)
CreateObject(3458,1129.9000200,-1345.9000200,16.8000000,0.0000000,359.9890000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (14)
CreateObject(3458,1143.0000000,-1323.9000200,12.3000000,0.0000000,12.9890000,89.7440000); //object(vgncarshade1) (15)
CreateObject(3458,1165.5999800,-1345.0000000,16.7000000,0.0000000,359.9890000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (17)
CreateObject(8650,1160.6999500,-1342.4000200,19.2000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (10)
CreateObject(8650,1140.4000200,-1328.1999500,15.8000000,13.2500000,359.7430000,178.3060000); //object(shbbyhswall06_lvs) (11)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,19.2012200,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (13)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,16.9700000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (15)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,14.7400000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (17)
CreateObject(8650,1091.1992200,-1347.5300300,12.5000000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (19)
CreateObject(8651,1139.1494100,-1334.5000000,5.5100000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (1)
CreateObject(8651,1139.1879900,-1336.5000000,5.5600000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (2)
CreateObject(3458,1119.6992200,-1336.6992200,16.8000000,0.0000000,359.9950000,180.4970000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1119.5000000,-1341.8000500,16.7930000,0.0000000,359.9890000,0.4940000); //object(vgncarshade1) (19)
CreateObject(8651,1139.2222900,-1338.5000000,5.5600000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (4)
CreateObject(8651,1139.2568400,-1340.5000000,5.5820000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (6)
CreateObject(8651,1139.2960200,-1342.5000000,5.6111100,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (7)
CreateObject(8650,1140.4000200,-1328.1999500,13.5000000,13.2500000,359.7420000,178.3030000); //object(shbbyhswall06_lvs) (27)
CreateObject(8650,1140.4000200,-1328.1999500,11.4000000,13.2500000,359.7420000,178.3030000); //object(shbbyhswall06_lvs) (28)
CreateObject(3458,1088.8000500,-1368.8000500,11.2000000,0.0000000,359.9950000,90.2440000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1084.0999800,-1368.9000200,11.1900000,0.0000000,359.9990000,90.2420000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1088.8000500,-1328.5000000,11.2000000,0.0000000,359.9890000,89.7420000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1084.0999800,-1328.5000000,11.1960000,0.0000000,359.9950000,90.2360000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(4232,1082.0666500,-1375.5000000,8.5000000,0.0000000,0.0000000,6.2500000); //object(carimp2_lan) (1)
CreateObject(3458,1096.1899400,-1331.4000200,9.1500000,346.7510000,0.7480000,182.6570000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1094.8000500,-1334.1999500,8.2000000,349.9970000,0.7360000,182.6090000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1096.1999500,-1326.5000000,10.0900000,351.7500000,0.4830000,182.5550000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1111.5000000,-1318.1999500,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1089.8490000,-1325.1999500,10.1630000,89.9800000,271.6350000,178.1020000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1089.0999800,-1322.9000200,10.6800000,348.2500000,359.9780000,179.9790000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1111.5000000,-1313.0999800,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1103.1994600,-1312.9439700,10.1630000,89.9800000,271.6350000,358.5960000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1121.9300500,-1323.3000500,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1121.9497100,-1328.4002700,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1121.9635000,-1330.5999800,11.1990000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(8651,1091.8000500,-1339.1999500,2.7000000,271.2470000,306.8650000,308.3700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (6)
CreateObject(3458,1151.5999800,-1318.1992200,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5996100,-1313.0999800,11.2000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5996100,-1308.0000000,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5996100,-1302.9000200,11.2000000,0.0000000,359.9840000,179.9860000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1151.5999800,-1298.3000500,11.1940000,0.5000000,0.4780000,179.9790000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1130.0000000,-1293.4003900,10.9700000,0.2470000,0.4830000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1100.9000200,-1290.0000000,11.0000000,0.0000000,359.9780000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(4032,1082.0999800,-1375.5000000,8.5000000,0.0000000,0.0000000,6.2500000); //object(carimp_lan) (1)
CreateObject(3458,1129.6999500,-1298.8000500,10.1000000,28.2470000,0.2590000,179.8560000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(3458,1103.5999800,-1314.0999800,10.1000000,89.9780000,271.6310000,358.5940000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(8674,1086.3000500,-1334.4000200,13.4000000,0.0000000,0.0000000,358.2500000); //object(csrsfence02_lvs) (1)
CreateObject(8674,1101.8000500,-1327.4000200,12.6000000,0.0000000,0.0000000,270.2480000); //object(csrsfence02_lvs) (2)
CreateObject(10281,1096.9000200,-1331.5999800,17.3000000,359.7590000,345.0000000,179.4350000); //object(michsign_sfe) (1)
CreateObject(8406,1139.4000200,-1292.0999800,18.3000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(carparksign01_lvs) (1)
CreateObject(8650,1117.0019500,-1332.9000200,12.6000000,0.0000000,0.0000000,269.4970000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1117.0000000,-1332.9000200,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1106.0000000,-1332.8000500,16.3000000,0.0000000,180.2500000,89.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1105.9852300,-1332.7905300,17.0000000,0.0000000,0.0000000,269.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1105.9882800,-1332.7797900,19.2000000,0.0000000,0.0000000,269.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,17.0000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,19.2000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1106.3000500,-1333.0999800,19.2010000,0.0000000,0.0000000,270.9970000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(3458,1111.3000500,-1335.6999500,16.7600000,0.0000000,359.9950000,180.4970000); //object(vgncarshade1) (11)
CreateObject(8651,1139.1494100,-1333.8000500,5.5100000,271.2470000,306.8650000,127.8700000); //object(shbbyhswall07_lvs) (1)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1124.5996100,-1332.7793000,12.6000000,0.0000000,0.0000000,271.2470000); //object(shbbyhswall06_lvs) (6)
CreateObject(8650,1091.1999500,-1347.5000000,10.9000000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (19)
CreateObject(8650,1106.1999500,-1333.5999800,16.3000000,0.0000000,180.2500000,89.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(8650,1106.0999800,-1334.4000200,16.3000000,0.0000000,180.2470000,89.4950000); //object(shbbyhswall06_lvs) (9)
CreateObject(3851,1129.5000000,-1358.8994100,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (5)
CreateObject(3851,1142.6197500,-1358.9002700,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (6)
CreateObject(3851,1142.6197500,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7500000); //object(carshowwin_sfsx) (8)
CreateObject(3851,1129.5000000,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (9)
CreateObject(3851,1142.5999800,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (11)
CreateObject(3851,1129.5000000,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (12)
CreateObject(3851,1148.3000500,-1377.9000200,20.4000000,0.0000000,0.0000000,358.9970000); //object(carshowwin_sfsx) (16)
CreateObject(3851,1148.2998000,-1377.8994100,20.4000000,0.0000000,0.0000000,358.9950000); //object(carshowwin_sfsx) (17)
CreateObject(3851,1148.2998000,-1377.8994100,20.4000000,0.0000000,0.0000000,358.9950000); //object(carshowwin_sfsx) (18)
CreateObject(3851,1149.0000000,-1365.5000000,20.4000000,0.0000000,0.0000000,0.7450000); //object(carshowwin_sfsx) (19)
CreateObject(3851,1149.0000000,-1365.5000000,20.4000000,0.0000000,0.0000000,0.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (20)
CreateObject(3851,1116.3400900,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (22)
CreateObject(3851,1116.3398400,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (23)
CreateObject(3851,1098.5799600,-1384.5000000,20.3560000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (25)
CreateObject(3851,1098.5791000,-1384.5000000,14.8000000,0.0000000,0.0000000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (26)
CreateObject(3851,1143.6999500,-1378.5999800,18.3000000,0.0000000,89.7500000,269.7470000); //object(carshowwin_sfsx) (31)
CreateObject(3851,1143.6999500,-1382.5999800,18.3000000,0.0000000,90.2500000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (32)
CreateObject(3851,1132.4000200,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (34)
CreateObject(3851,1132.4000200,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (35)
CreateObject(3851,1121.0999800,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (37)
CreateObject(3851,1121.0999800,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (38)
CreateObject(3851,1109.8000500,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (40)
CreateObject(3851,1109.8000500,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (41)
CreateObject(3851,1098.5000000,-1378.5996100,18.3000000,0.0000000,89.7470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (44)
CreateObject(3851,1098.5000000,-1382.5996100,18.3000000,0.0000000,90.2470000,269.7420000); //object(carshowwin_sfsx) (45)
CreateObject(8406,1138.4000200,-1292.1999500,18.3000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(carparksign01_lvs) (2)
CreateObject(3458,1079.0000000,-1368.9000200,11.2000000,0.0000000,359.9950000,90.2360000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(8650,1091.4000200,-1347.5999800,19.2050000,0.0000000,0.0000000,180.2420000); //object(shbbyhswall06_lvs) (13)
CreateObject(8177,1092.5880100,-1333.8000500,-30.4000000,90.0000000,185.3190000,264.1820000); //object(vgs_concwall05) (1)
CreateObject(8177,1093.0999800,-1333.8000500,-30.4000000,90.0000000,185.3170000,264.1770000); //object(vgs_concwall05) (2)
CreateObject(8657,1091.6287800,-1383.9787600,1.4000000,90.0000000,192.6700000,167.3300000); //object(shbbyhswall10_lvs) (1)
CreateObject(3458,1089.4000200,-1369.0000000,10.7000000,0.0000000,359.9950000,90.2440000); //object(vgncarshade1) (18)
CreateObject(2207,1095.0999800,-1374.0000000,18.4000000,0.0000000,0.0000000,90.0000000); //object(med_office7_desk_1) (1)
CreateObject(1726,1105.6999500,-1369.0000000,18.3000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(mrk_seating2) (1)
CreateObject(1715,1095.6999500,-1372.0000000,18.4000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_swivelchair2) (1)
CreateObject(1715,1095.8000500,-1374.0999800,18.4000000,0.0000000,0.0000000,176.5000000); //object(kb_swivelchair2) (2)
CreateObject(1714,1093.1999500,-1373.0999800,18.4000000,0.0000000,0.0000000,89.7500000); //object(kb_swivelchair1) (1)
CreateObject(3458,1119.0999800,-1335.6999500,16.7830000,0.0000000,359.9950000,180.4940000); //object(vgncarshade1) (11)
CreateObject(3458,1129.5999800,-1290.8000500,10.8000000,0.2470000,0.4830000,179.9840000); //object(vgncarshade1) (18)
///By -Cebo

.fs
*/
#include
new L3G0L4SKapi;

public OnFilterScriptInit()
{

L3G0L4SKapi = CreateObject(10184,1099.5000000,-1333.5000000,12.8000000,1.2500000,0.0000000,275.7500000); // Şeklinde, Sisteme Tanıttığımız “L3G0L4SKapi” yi Bir Obje Olduğunu Belirledik. Buradaki X,Y,Z Kordinatları Felan Kapının Kapalı Halki Kordinatları Olması Lazım
return 1;
}

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
if (strcmp(“/komut”, cmdtext, true, 10) == 0)
{
MoveObject(L3G0L4SKapi,1099.4000200,-1336.3000500,14.7000000, 0.5, 0.2940000,283.7440000,275.7050000);// Buradaki X,Y,Z Kordinatları, Kapının Açık Haleki Kordinatları Olacak… Sondaki Hızı 4.0 Yaparsak En Normali Olur Şimdi Sıra Geldi, Otomatik Kapamasana. Görelim >
SetTimer(“L3G0L4SKapiKapat”,3000,true);//Burada ki 3000 Saniyedir. yani 3 saniye Sonra Otomatik Kapanması İçin
return 1;
}
return 0;
}